Forskrift om fredning av Løren leir, gnr. 124 bnr. 125, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2002-08-27-955
PublisertII 2002 hefte 5
Ikrafttredelse27.08.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15 FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort05.09.2002
KorttittelForskrift om fredning av Løren leir, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 27. august 2002 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter tre bygninger (nummereringen refererer til Forsvarets eiendomsregister): 

001 - Kontor Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i vestfløyen.
002 - Kontor Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i hall/trapperom.
003 - Verksted Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen omfatter ikke enetasjes fløy mot vest. Unntatt fra interiørfredningen er nyere innredning i lokaler nord for verkstedhallen. 

Bygningene er vist på vedlagt kart som er datert 27. august 2002 og påført Riksantikvarens stempel. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos eier, Riksantikvaren, og Oslo kommune.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av de tre bygningene i Løren leir er å sikre og bevare et bygningsmiljø knyttet til den tyske okkupasjonsmaktens virksomhet under andre verdenskrig. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor, skal opprettholdes.

Formålet er videre å bevare opprinnelig rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som omfattes av fredningen.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningens eksteriør eller de deler av interiøret som omfattes av fredning. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller de deler av interiøret som omfattes av fredning er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra kulturminnemyndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks. 

Vedlegg:

Kart stemplet og datert Riksantikvaren 27. august 2002.

Løren leir - Lørenveien 38 - gnr. 124 bnr. 125 - Oslo kommune.

Bygninger markert med grått fredes ved forskrift

1.Kontor
2.Kontor
3.Verksted

mv-20020827-0955.gif