Forskrift om fredning av Fornebu hovedgård, Snarøyveien 66, gnr. 41, bnr. 454, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-2002-11-04-1302
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse04.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15 FOR-1979-02-09-8785
Kunngjort28.11.2002
KorttittelForskrift om fredning av Fornebu hovedgård

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 4. november 2002 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, jf. kgl.res. av 9. februar 1979 nr. 8785.

I. Omfang

Fredningen omfatter Fornebu hovedgårds hovedbygning med terrasse og gårdsplass med adkomsttrapp.

Fredningen omfatter bygningens interiør og eksteriør. Fredningen av interiøret omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk, overflater og dekor, samt fast innredning.

Eksisterende situasjon med fredningens avgrensning er vist på kartet:

mv-20021104-1302.gif

Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, i Bærum kommune og hos eier.

II. Formålet med fredningen

Fornebu hovedgård er et helhetlig og gjennomarbeidet eksempel på norsk jobbetidsarkitektur. I tillegg har huset en bygningshistorie som trolig går tilbake til sent 1700-tall, og det representerer også siste kapittel i en lang tradisjon som hovedbygning på middelaldergården Fornebu.

Autentisiteten på husets eksteriør og de viktigste rom er høy. Formålet med fredningen er å bevare denne autentisiteten slik at Fornebu hovedgård forblir en god kilde til periodens monumentale boligarkitektur.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektoniske uttrykk. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare rominndelingen, samt opprinnelige bygningsdeler og overflater fra jobbetidsbygningen, samt eventuelle bevarte elementer fra de eldre deler av huset.

Tilbakeføringer til opprinnelige løsninger og overflater der disse senere er endret, kan være i tråd med fredningens intensjon, men må i hvert enkelt tilfelle behandles av forvaltningsmyndighet som en dispensasjonssak etter kulturminneloven.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningen eller deler av den.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5. Kjeller og loft omfattes også av fredningen, men gir noe større muligheter for endringer enn resten av huset.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer, kan gjennomføres dersom det er i tråd med fredningens formål og kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a, og godkjenne endringer som er i pakt med fredningens formål.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven, kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.