Forskrift om verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal, vedlegg 20, freding av Øksendalsøra naturreservat, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2002-11-08-1250
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse08.11.2002
Sist endretFOR-2006-09-28-1142
Endrer
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort14.11.2002
KorttittelForskrift om Øksendalsøra naturreservat

Fastsett ved kgl.res. 8. november 2002 med heimel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremja av Miljøverndepartementet. Endra 28 sep 2006 nr. 1142.

§ 1.Avgrensing

Det freda området vedkjem følgjande gnr./bnr.: 63/1,2,3 og 5, 64/1,2,3,4,23,35,46 og 55, 81/1,4,6,7,9 og 39.

Naturreservatet dekkjer eit totalareal på ca. 181,2 dekar, av dette er ca. 79,7 dekar sjø.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000 datert Direktoratet for naturforvaltning september 2006. Dei nøyaktige grensene for reservatet skal merkast av i marka. Knekkpunkta skal koordinatfestast.

Forskrifta med kart blir lagra i Sunndal kommune, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endra ved forskrift 28 sep 2006 nr. 1142.
§ 2.Formål

Formålet med fredinga er å ta vare på det biologiske mangfaldet og elvedeltaet sin økologiske og morfologiske funksjon i eit av dei siste gjenverande, til dels urørte elvedelta i fylket.

§ 3.Vernereglar

For naturreservatet gjeld følgjande reglar:

1.Vegetasjonen på land og i sjøen, også daude planter, er freda mot skade og øydelegging. Det er forbode å fjerne planter eller plantedelar frå reservatet. Nye plantearter må ikkje førast inn. Planting eller såing av tre er ikkje tillate.
2.Dyrelivet, medrekna reirplassar og hiområde, er freda mot skade og øydelegging. Nye dyrearter må ikkje førast inn.
3.Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan endre naturmiljøet, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båtar, framføring av luftleidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og anna form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller tilførsel av konsentrert forureining, tømming av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske plantevern- eller skadedyrmiddel. Forsøpling er forbode. Opplistinga er ikkje fullstendig.
4.Motorferdsel på land er forbode, medrekna start og landing med luftfartøy.
5.Bruk av naturreservatet til teltleirar, idrettsarrangement, jaktprøver eller andre større arrangement er forbode.
6.Bruk av sykkel og hest utanom eksisterande vegar er forbode.
§ 4.Generelle unntak

Reglane i § 3 er ikkje til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ verksemd og tiltak som gjeld ambulanse, politi, brannvern, redning, oppsyn, skjøtsel og forvaltning. Motorferdsel i samband med øving krev særskilt løyve.
2.Drift og vedlikehald av grøfter og anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt på hjortedyr og kanadagås og fangst av villmink.
5.Fiske, uttak av fjøremark og agnskjel.
6.Tradisjonelt beite. Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i heile eller delar av reservatet.
7.Jordbruksdrift, medrekna naudsynt motorferdsel, på eksisterande dyrka mark som er i drift på fredingstidspunktet.
8.Inngjerding av innmark og beiteareal som ein naudsynt del av den tradisjonelle landbruksdrifta.
9.Opplag av båt på etablert båtplass.
10.Motorferdsel på offentleg veg som går gjennom reservatet, medrekna løpande vedlikehald av slik veg.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsstyremakta kan etter søknad gje løyve til:

1.Motorferdsel i samband med verksemd som er nemnt i § 4, pkt. 2, 6 og 8, sanking av drivved og opprydding.
2.Merking, rydding og vedlikehald av eksisterande stiar, løyper og gamle ferdselsvegar.
3.Etablering av nye grøfteutløp for drenering av tilgrensande areal.
4.Avgrensa uttak av ved.
5.Opplag av båt på ny plass.
6.Avgrensa uttak av sand, stein og grus til eige bruk.
7.Tang- og taresanking.
8.Fjerning av tre og buskar når desse er til hinder for jordbruksdrifta.
9.Enkel tilrettelegging for friluftsliv.
10.Avgrensa bruk av naturreservatet som angitt i § 3, pkt. 5.
11.Etablering av anlegg for Kystverket.
§ 6.Ferdsel

Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdsel i heile eller delar av naturreservatet.

§ 7.Generelle dispensasjonsreglar

Forvaltningsstyremakta kan gjere unntak frå forskrifta når formålet med fredinga krev det, eller for vitskaplege undersøkingar, arbeider av vesentleg verdi for samfunnet, og i spesielle tilfelle dersom det ikkje strir mot formålet med fredinga.

§ 8.Skjøtsel

Forvaltningsstyremakta, eller den forvaltningsstyremakta gjev fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremje formålet med fredinga. Det skal lagast forvaltningsplan som skal innehalde nærare retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.Forvaltningsmynde

Direktoratet for naturforvaltning fastset kven som skal ha forvaltningsmynde etter denne forskrifta.

§ 10.Iverksetjing

Denne forskrifta trer i kraft straks.