Forskrift om verneplan for Skrim, vedlegg 2, vern av Skrimfjella landskapsvernområde, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2002-11-08-1283
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse08.11.2002
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort21.11.2002
KorttittelForskrift om Skrimfjella landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 8. november 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 19 des 2008 nr. 1448, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Skrimfjella landskapsvernområde ligger i Kongsberg kommune i Buskerud fylke.

Det samla arealet er på ca. 1 554 dekar. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Kongsberg kommune: 48/3, 51/1, 61/2, 90/20 og sameiet bestående av 48/3,51/1,52/1 og 52/2.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:80 000 datert Miljøverndepartementet desember 2008. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og forskriften skal oppbevares i Kongsberg kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1448.
§ 2.Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et særpreget, variert og vakkert naturlandskap med fjell, skog, vann og myrer. Området er også hekkeområde/leveområde for flere sårbare og sjeldne arter.

§ 3.Vernebestemmelser 
1.Inngrep i landskapet.
1.1.Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som oppføring av bygninger, anlegg, faste og midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, bobiler, brakker o.l., fremføring av luftledninger, bygging av veier, skogsbilveier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, markberedning, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke fullstendig.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2.Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
-vedlikehold av eksisterende bygninger og innretninger som ikke medfører endret bruk eller funksjon
-vedlikehold av eksisterende traktorveger som ikke medfører endret bruk og funksjon
-vedlikehold av merkede stier, skilt, bruer og løyper i henhold til forvaltningsplan.
1.3.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger
-restaurering av kulturminner
-gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade
-bygging av bruer og klopper
-omlegging og etablering av stier og løyper, rydding og merking av stier og løyper i henhold til forvaltningsplan. 
2.Plantelivet
2.1.Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Planting, såing og innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2.Beite er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art eller karakter.
2.3.Hogst kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten.

Av hensyn til områdets miljø- og landskapskvaliteter skal planen bygge på følgende retningslinjer:

-Hogst inntil merket sti, vann og større bekker eller åpen myrflate skal skje med forsiktighet og med særlig hensyn til landskapet.
-Døde eller særpregede trær skal ikke felles.
-Lukkede hogstformer bør benyttes. Dersom det skal hogges flater skal størrelsen på disse begrenses til 5 daa.
-Reetablering av skog skal bare skje ved naturlig foryngelse.
2.4.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttak av trevirke for reparasjon av gjerder og til brensel for hytter, støler og turisthytter i landskapsvernområdet. 
3.Dyrelivet
3.1.Nye dyrearter må ikke innføres.
3.2.Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser.
3.3.Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskloven. 
4.Ferdsel
4.1.All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø eller kulturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres.
4.2.Organisert bruk av landskapsvernområdet til teltleirer, idrettsarrangement, jaktprøver, eller andre større arrangement må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
4.3.Bruk av sykkel, kløvhest, hest og kjerre og ridning er kun tillatt på eksisterende traktorveger.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av kløvhest utenfor veg.

Bruk av hest på frossen og snødekket mark i tilknytning til drift av skogen er tillatt.

4.4.Av hensyn til verneformålet kan Miljødirektoratet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av landskapsvernområdet. 
5.Motorferdsel
5.1Motorisert ferdsel er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter.

Det er ikke tillatt å bruke motor på isbor, modellfly og modellbåt o.l.

Taubane-/kabeldrift er ikke tillatt.

5.2Forbudet i punkt 5.1 gjelder ikke:
-motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, militær lavtflyging, virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
-nødvendig motorferdsel på frossen og snødekket mark i tilknytning til drift av skogen.
-transport av felt storvilt med «elgtrekk» eller motorbåt.
5.3.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med:
-storviltjakt
-vedhogst
-transport av materialer, utstyr og brensel inn til hytter, støler og turisthytter
-vedlikehold av bygninger, innretninger og traktorveger
-preparering av skiløyper
-øvelsesvirksomhet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.