Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 5, Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Vega kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1402
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2013-09-13-1088
Endrer
Gjelder forVega kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§38
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Hysvær/Søla landskapsvernsområde

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14, samt § 21, § 22 og § 23. Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 36 og § 38. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1088.

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/41.

Verneområdet dekker et areal på ca. 93.172 daa, hvorav ca. 86.028 daa er sjøareal. Grensene for verneområdet er vist på kart i målestokk 1:75.000, datert Miljøverndepartementet desember 2002. Verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskapsområde, og sikre de zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske element som er med på å gi området dets særpreg.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art og karakter. Eksempel på slike inngrep er: oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art eller karakter.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres Hunder skal holdes i bånd.
3.Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
4.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nr. 4 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
3.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
4.Tradisjonell beiting og nødvendig bruk av gjeterhund. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av landskapsvernområdet.
5.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.
6.Jakt i henhold til viltlovens bestemmelser.
7.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.
8.Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger.
9.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
10.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport i den forbindelse krever særskilt tillatelse.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
11.Bruk av motorkjøretøy langs etablert veg i forbindelse med landbruksdrift.
12.Uttak av masse for vedlikehold av veg på Søla, etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten.
13.Sanking av kråkeboller.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nyetablering av bygninger på eksisterende murer, eller i samsvar med foto som dokumenterer tidligere bygninger på stedet, i tilknytning til tidligere eller eksisterende bebyggelse, jf. forvaltningsplan.
2.Oppføring av nye bygninger/anlegg i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med fiskerimyndighetene.
3.Etablering av anlegg for Kystverket.
4.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
5.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
6.Bruk av motorisert transport i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 første ledd nr. 10 bokstav a.
7.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 første ledd nr. 10 bokstav c.
8.Oppføring av lager/redskapshus i forbindelse med ærfugldrift for etablerte fuglevoktere.
9.Oppføring av nødvendig skjul i forbindelse med dyr på beite.
0Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1088.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

0Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1088.
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.