Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 6, Muddværet fuglefredningsområde, Vega kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1403
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2013-09-13-1089
Endrer
Gjelder forVega kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§36, LOV-2009-06-19-100-§38
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Muddværet fuglefredningsområde

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd og § 9, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Tilføyd hjemmel: Lov 19 juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 36 og § 38. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1089.

§ 1.Avgrensning

Fuglefredningsområdet berører følgende gnr./bnr.: 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 9.586 daa, hvorav ca. 7.547 daa er sjøareal. Grensene for fuglefredningsområdet er vist på kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Vega kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder og katter må ikke slippes løs i verneområdet i perioden 15. april til 31. juli. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, oppføring av nye bygninger, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av jordkabler og luftledninger. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
5.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nr. 5 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell beiting og slått. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av fuglefredningsområdet.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i forbindelse med bruk av området som egg og dunvær.
5.Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens bestemmelser.
6.Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger.
7.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
8.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, herunder bruk av skytevåpen, med unntak for tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.
9.Høsting av tang i perioden fra og med 1. august til og med 31. mars.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye bygninger/anlegg i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med fiskerimyndighetene.
2.Etablering av anlegg for Kystverket.
3.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
4.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.
5.Nyetablering av bygninger i forbindelse med ærfugldrift, på eksisterende murer eller i samsvar med foto som dokumenterer tidligere bygninger på stedet, i tilknytning til tidligere eller eksisterende bebyggelse, jf. forvaltningsplan.
6.Oppføring av lager/redskapshus i forbindelse med ærfugldrift for etablerte fuglevoktere.
7.Oppføring av nødvendig skjul i forbindelse med dyr på beite.
0Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1089.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

0Endret ved forskrift 13 sep 2013 nr. 1089.
§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.