Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 8, Kvikkleirøyran landskapsvernområde med plantelivsfredning, Herøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1405
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHerøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Kvikkleirøyran landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 13, samt § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 25 april 2008 nr. 565 (bl.a. hjemmel), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr. i Herøy kommune: 5/1, 5/3, 5/4 og 5/35.

Verneområdet dekker et areal på ca. 2696 daa hvorav ca. 1237 daa er sjøareal. Grensene for verneområdet er vist på kart i målestokk 1:11 000 datert Direktoratet for naturforvaltning februar 2008. Verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartene og verneforskriften oppbevares i Herøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 25 april 2008 nr. 565, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et egenartet og i det vesentlige urørt kystlandskap med velutviklet og variert havstrandvegetasjon med et representativt og stort artsutvalg.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art og karakter. Eksempel på slike inngrep er: oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Vegetasjon knyttet til havstrand er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse som ikke skyldes vanlig ferdsel til fots.
3.Innføring av nye plantearter er ikke tillatt.
4.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

2.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
3.Tradisjonell beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
6.Høsting av tang.
0Endret ved forskrifter 25 april 2008 nr. 565, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
3.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.