Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 12, Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat, Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1409
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2013-06-20-777.
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskr. Vallabotn, Breivika, Røssåauren naturres

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 28 feb 2005 nr. 211, 20 juni 2013 nr. 777.

§ 1.Avgrensning

Reservatene berører følgende gnr./bnr.: 51/3, 51/10, 51/11, 51/14, 51/19, 51/31, 52/1, 52/2, 100/2, 100/3, 148/2, 148/3, 148/4, 148/8, 148/13, 149/5, 149/1 felles.

Reservatene dekker et areal på ca. 463 daa hvorav ca. 365 daa er sjøareal. Grensene for reservatene er vist på kart i målestokk 1:10.000 datert Direktoratet for naturforvaltning februar 2005. Reservatene skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartene og fredningsforskriften oppbevares i Hemnes kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 28 feb 2005 nr. 211.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til de botaniske forekomstene. De tre lokalitetene utfyller hverandre når det gjelder vegetasjonstyper.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
5.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Ordinær drift og vedlikehold av jernbanen.
3.Uttak av grus til husbruk for grunneier, og motorferdsel i den forbindelse. Masse skal kun tas fra under flomålet (gjelder Røssåauren).

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nummer 5 er ikke til hinder for:

4.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
5.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
6.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
7.Sanking av bær og matsopp.
8.Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger.
9.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
10.Jakt på småvilt i henhold til viltlovens bestemmelser.
11.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk.
12.Sanking av kråkeboller.
13.Vedlikehold av eksisterende dreneringsgrøfter og kloakkavløp.
0Endret ved forskrifter 28 feb 2005 nr. 211, 20 juni 2013 nr. 777.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.