Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 15, Sandværet landskapsvernområde med plantelivsfredning, Lurøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1412
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forLurøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskriv om Sandværet landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14 samt § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Det vernede område berører følgende gnr./bnr.: 15/1.

Verneområdet dekker et areal på ca. 6.824 daa hvorav ca. 5.877 daa er sjøareal. Grensene for verneområdet er vist på kart i målestokk 1:25.000 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Lurøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et egenartet og i det vesentlige urørt kystlandskap med variert havstrandvegetasjon og rike kalkberg, med stort artsantall.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art og karakter. Eksempel på slike inngrep er: oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Vegetasjon knyttet til havstrand og rike kalkberg er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse som ikke skyldes vanlig ferdsel til fots.
3.Innføring av nye plantearter er ikke tillatt.
4.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
3.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av landskapsvernområdet.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
6.Høsting av tang.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
3.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, samt for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning i spesielle tilfeller, dersom dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.