Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 17, Kjølsøyværet/Valvær naturreservat, Rødøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1414
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretDFOR-2013-06-20-777
Endrer
Gjelder forRødøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Kjølsøyværet/Valvær naturreservat,

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 777.

§ 1.Avgrensning

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/14, 71/15.

Reservatet dekker et areal på ca. 32.433 daa hvorav ca. 30.764 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på kart i målestokk 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Rødøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta verdifulle kystområder, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Områdene har spesiell verdi som hekkeområde for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping, teltslaging og ferdsel på land i verneområdet.
5.Øyene Inderøya og Sjåholmen i Valvær og Vågsholmen og Litl-Kjølsøya i Kjølsøyværet er unntatt fra ferdselsforbudet.
6.Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nummer 5–7 er ikke til hinder for:

3.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av landfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
4.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet, høsting av moltebær og tilsyn med eiendom.
5.Ferdsel i forbindelse med bruk av eksisterende fritidsbebyggelse.
6.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
7.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
8.Sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden.
9.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.
10.Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens bestemmelser.
11.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.
12.Vedlikehold av eksisterende bygninger (og i den forbindelse uttak av torv på Inderøya og Sjåholmene), brygger, sjøkabel og molo.
13.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
14.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport i den forbindelse krever særskilt tillatelse.
b.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
15.Plukking av planter til pynt i bygningene i området.
16.Tradisjonell ljåslått i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
17.Sanking av kråkeboller.
0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 777.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Utvidelse og nybygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse i Valvær.
3.Oppføring av nye bygninger i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med fiskerimyndighetene.
4.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
5.Bruk av motorisert transport i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 14a.
6.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 nr. 14b.
0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 777.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.