Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 19, Støttværet naturreservat, Meløy kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1416
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2015-03-12-250
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Støttværet naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 777, 12 mars 2015 nr. 250.

§ 1.Avgrensning

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 73/1, 73/2, 73/3, 73/6, 73/7, 73/21, 73/31.

Reservatet dekker et areal på ca. 11 436 daa hvorav ca. 8 396 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på kart i målestokk 1:50 000 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Meløy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 12 mars 2015 nr. 250.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har stor verdi ut fra botaniske forekomster og som hekkeområde for sjøfugl og andre arter våtmarksfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping, teltslaging og ferdsel på land i fredningsområdet, med unntak av Helløya og Hundholmen.
5.Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nummer 6 er ikke til hinder for:

1.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av landfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
2.Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet, høsting av moltebær og tilsyn med eiendom.
3.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
4.Tradisjonell beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden.
6.Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.
7.Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens bestemmelser.
8.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.
9.Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger.
10.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
11.Sanking av kråkeboller.
0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 777, 12 mars 2015 nr. 250.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 12 mars 2015 nr. 250.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.