Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 24, Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning, Gildeskål kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1421
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2008-01-04-272
Endrer
Gjelder forGildeskål kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Øya/Langholmen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 13 samt § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 272 (også hjemmelshenvisning).

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr. i Gildeskål kommune: 25/11, 25/12, 25/13, 25/32, 25/125, 26/1.

Verneområdet dekker et areal på ca. 1.402 daa hvorav ca. 613 daa er sjøareal. Grensene for verneområdet er vist på kart i målestokk 1:7.500 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartene og verneforskriften oppbevares i Gildeskål kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 272.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et egenartet og i det vesentlige urørt kystlandskap med havstrandvegetasjon, rike tørrbakker og rikmyrer, med et stort antall kravfulle og sjeldne arter.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art og karakter. Eksempel på slike inngrep er: oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Vegetasjonssamfunn knyttet til havstrand, rike tørrbakker og rikmyrer er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse som ikke skyldes vanlig ferdsel til fots.
3.Innføring av nye plantearter er ikke tillatt.
4.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

2.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
3.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger.
6.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
7.Bruk av etablerte landfester for fiskeoppdrettsanlegget.
8.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport i den forbindelse krever særskilt tillatelse.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
0Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 272.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Etablering av landfester for oppdrettsanlegg og fiskeredskaper.
3.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
4.Bruk av motorisert transport i i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 første ledd nr. 8 bokstav a.
5.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 første ledd nr. 8 bokstav c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.