Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 25, Leirvika naturreservat, Beiarn kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1422
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2015-02-12-148
Endrer
Gjelder forBeiarn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Leirvika naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 777, 12 feb 2015 nr. 148.

§ 1.Avgrensning

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 9/1, 9/2, 9/5, 9/7, 9/8, 9/9.

Reservatet dekker et areal på ca. 1 067 daa hvorav ca. 656 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på kart i målestokk 7 500 datert Miljødirektoratet februar 2015. Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestet.

Vernekartet og fredningsforskriften oppbevares i Beiarn kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 12 feb 2015 nr. 148.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta et unikt strandengområde (elveør) med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
5.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Grunneiers uttak av grus til husbruk fra elveleiet, og nødvendig motorferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nummer 5 er ikke til hinder for:

3.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
4.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
5.Tradisjonell beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt på hjortevilt i henhold til viltlovens bestemmelser.
8.Jakt av grunneierne på småvilt i henhold til viltlovens bestemmelser.
9.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk.
10.Fremføring av veg ovenfor strandenga langs foten av Segelfjellet.
11.Sanking av kråkeboller.
0Endret ved forskrifter 20 juni 2013 nr. 777, 12 feb 2015 nr. 148.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 12 feb 2015 nr. 148.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.