Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 35, Brennvika naturreservat, Steigen kommune, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1432
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2013-06-20-777
Endrer
Gjelder forSteigen kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Brennvika naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 777.

§ 1.Avgrensning

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/9, 2/1,3 sameie.

Reservatet dekker et areal på ca. 542 daa hvorav ca. 214 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på kart i målestokk 1:7.500 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartene og fredningsforskriften oppbevares i Steigen kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt, men svært sårbart, kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Området har først og fremst verdi i botanisk sammenheng (sanddynevegetasjon).

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Bruk av modellbåter, modellfly og vannskuter samt camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
4.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingskjøring.
2.Bruk av motorkjøretøy etter fastlagt trasé i forbindelse med opptak av båter.
3.Grunneiernes uttak av grus til husbruk fra under flomålet og nødvendig motorferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 med unntak av nummer 4 er ikke til hinder for:

4.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
5.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Bygging av avløpsledning, vedtatt med hjemmel i forurensingsloven.
8.Jakt på hjortevilt i henhold til viltlovens bestemmelser.
9.Jakt på småvilt i henhold til viltlovens bestemmelser.
10.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk.
0Endret ved forskrift 20 juni 2013 nr. 777.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser samt for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning i spesielle tilfeller, dersom dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.