Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 41, Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Lødingen og Vågan kommuner, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1438
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2008-01-04-276
Endrer
Gjelder forLødingen og Vågan kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Svellingsflaket landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14 samt § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 276.

§ 1.Avgrensning

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.:

Lødingen kommune: 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 13/1, 13/2.

Vågan kommune: 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/11, 37/13.

Verneområdet dekker et areal på ca. 127.616 daa, hvorav ca. 117.190 daa er sjøareal. Grensene for verneområdet er vist på kart i målestokk i 1:60.000, datert Miljøverndepartementet desember 2002. Verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Lødingen og Vågan kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 276.
§ 2.Formål

Formålet med vernet er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskapsområde, og sikre de zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske element som er med på å gi områdets dets særpreg.

§ 3.Vernebestemmelser

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art og karakter. Eksempel på slike inngrep er: oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Dette gjelder også i sonen ned til laveste lavvann. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-2 er ikke til hinder for:

2.Bruk av eksisterende øvingsområde for Forsvaret.
3.Jordbruksmessige tiltak for å sette i stand tidligere dyrka mark, og bruk av motorkjøretøy i den forbindelse.
4.Utøvelse av fiske, herunder oppankring, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
5.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
6.Tradisjonell beiting og nødvendig bruk av gjeterhund. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av landskapsvernområdet.
7.Rettighethavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.
8.Jakt i henhold til viltlovens bestemmelser.
9.Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.
10.Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygger.
11.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
12.Sanking av kråkeboller.
0Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 276.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nyetablering av bygninger på eksisterende murer i tilknytning til tidligere eller eksisterende bebyggelse.
2.Etablering av anlegg for Kystverket.
3.Oppføring av nye bygninger/anlegg i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med fiskerimyndighetene.
4.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
5.Havbruksvirksomhet dersom det ikke strider mot formålet med vernet.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.