Forskrift om Kystverneplan Nordland, vedlegg 62, Forfjorden naturreservat, Andøy og Sortland kommuner, Nordland.

DatoFOR-2002-12-06-1459
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse06.12.2002
Sist endretFOR-2008-01-04-282
Endrer
Gjelder forAndøy og Sortland kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort13.12.2002
KorttittelForskrift om Forfjorden naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 282.

§ 1.Avgrensning

Reservatet berører følgende gnr./bnr.:

Andøy kommune: 15/6, 15/8, 15/9, 15/30, 15/31, 15/36 og 15/sameie bestående av 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/12, 15/15, 15/18, 15/28, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 15/36, 15/43, 15/45, 15/46, 15/47, 15/106, 15/107, 15/108.

Sortland kommune: 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/10.

Reservatet dekker et areal på ca. 3.103 daa hvorav ca. 1.872 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på kart i målestokk 1:7.500 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartene og fredningsforskriften oppbevares i Sortland og Andøy kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 282.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta et område av stor kvartærgeologisk verdi (De Geer-morener). Området har både stor faglig og pedagogisk verdi.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett samt og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
4.Motorferdsel til lands, med unntak av ferdsel etter riksvei 82, er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-2 er ikke til hinder for:

2.Drift og vedlikehold av riksvei 82.
3.Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
4.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
7.Motorferdsel i forbindelse med reindriftsutøvelse på frossen, snødekt mark i samsvar med reindriftslovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne lov.
8.Gjødsling av moltebærland.
9.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport i den forbindelse krever særskilt tillatelse.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
0Endret ved forskrift 4 jan 2008 nr. 282.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Etablering av anlegg for Kystverket.
2.Etablering av landfester for fiskeredskaper.
3.Bruk av motorisert transport i i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 første ledd nr. 9 bokstav a.
4.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 første ledd nr. 9 bokstav c.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.