Forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 32, fredning av Oust naturreservat, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-2002-12-13-1544
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse13.12.2002
Sist endretFOR-2012-08-22-1001
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort19.12.2002
KorttittelForskrift om Oust naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 22 aug 2012 nr. 1001.

§ 1.Avgrensing

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 44/1, 44/190, 44/354, 44/688, 44/679. Reservatet dekker et areal på ca. 1 211 daa, hvorav ca. 55 daa sjøareal. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Direktoratet for naturforvaltning august 2012.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Bærum kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 22 aug 2012 nr. 1001.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare to delområder med alt naturlig plante og dyreliv og økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter kan nevnes karakteristiske vegetasjonstyper for kambrosilurområdene i indre Oslofjord, svært stor artsrikdom, en unik insektsfauna og naturmiljøet i randsonen mellom land og sjø.

I dette inngår et større område dominert av lågurtgranskog med innslag av kalkfuruskog, et tilgrensende område med artsrike engsamfunn og kantsoner knyttet til et godt bevart plassmiljø, og et område med alm- lindeskog og kalktørrenger med innslag av barskogssamfunn.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorferdsel på land er forbudt, herunder start og landing av luftfartøy
5.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veier er forbudt.
7.Bålbrenning er forbudt.
8.Telting er forbudt
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvingskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Motorferdsel på traktorveg til Prinsen, Dronningen og Prestvika.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Vanlig skjøtsel og bruk av avmerket uteareal tilhørende Prinsen og Dronningen.
5.Opplag av landstedsbåt og flytebrygge tilhørende Prinsen og Dronningen på avmerket plass på land om vinteren.
6.Drift og vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
7.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport krever særskilt tillatelse jf. § 5 nr. 1.
b.Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i ettertid sendes melding til forvaltingsmyndighetene.
c.Oppgradering/fornying av kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
8.Oppføring av tilsvarende bebyggelse og anlegg etter brann eller annen skade.
9.Jakt.
10.Fiske.
11.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
12.Etablering av enkle landfester i forbindelse med fiske og havbruksanlegg lokalisert utenfor verneområdet.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 nr. 1 (øvingskjøring), nr. 6 og nr. 7 bokstav a, c og nr. 8.
2.Etablering av fortøyningspunkter i fjell for allmenn ferdsel samt legge ut midlertidige innretninger som badeflåter o.l., etter godkjent plan.
3.Forsiktig skjøtsel av vegetasjonen i randsonene, etter godkjent plan.
4.Rydding og merking av eksisterende stier og løyper, samt preparering av løyper.
5.Avgrenset bruk av naturreservatet som angitt i § 3 nr. 5.
6.Skjøtsel av eng- og beitemark og tidligere jordbruksmark, herunder oppsetting av gjerde for beitedyr.
7.Begrenset uttak av ved i forbindelse med plassene Prinsen og Dronningen.
8.Oppføring av toalettanlegg i forbindelse med allment friluftsliv.
9.Etablering av anlegg for Kystverket.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.