Forskrift om verneplan for Stabbursdalen vedlegg 1, vern av Stabbursdalen nasjonalpark/Rávttošvuomi Álbmotmeahcci, Porsanger og Kvalsund kommuner, Finnmark.

DatoFOR-2002-12-20-1771
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse20.12.2002
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forPorsanger og Kvalsund kommuner, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om Stabbursdalen nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører følgende gnr./bnr./fnr.:

Porsanger kommune: 9/1, 9/1/7, 9/7, 9/10, 9/11, 9/96, 9/97, 9/98, 9/99, 9/100, 9/101, 9/102, 9/103, 9/112, 9/113, 10/1, 10/1/30, 10/3, 10/4, 10/5, 10/12, 10/15, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/43, 10/44, 10/45, 11/1, 12/1, 13/1, 13/1/2, 13/1/3, 13/1/5, 13/1/6, 13/1/8, 13/1/10, 13/1/11, 13/1/13 14/1/11 og 14/1.

Kvalsund kommune: 1/1.

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca 746,9 km² .

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet november 2002. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart skal oppbevares i Porsanger kommune, Kvalsund kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av nye bygninger, påbygging og ombygging av eksisterende bygninger, oppføring av andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
-vedlikehold av lovlige bygninger, reindriftsanlegg og andre innretninger som ikke kan medføre endret bruk.
-vedlikehold av stier, løyper, bruer, klopper og merker i henhold til forvaltningsplanen.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan medføre endret bruk.
-oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift og oppsyn.
-bygging av bruer og klopper.
-oppsetting av skilt og merking av nye stier i henhold til forvaltningsplanen. 
2. Plantelivet
2.1 Vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødelegging.

Såing eller planting av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i 2.1. er ikke til hinder for:
-beite som på vernetidspunktet.
-skånsom bruk av trevirke, med unntak av tørrfuruer, til bålbrenning.
-bruk av ris til snarefangst.
-plukking av bær og matsopp.
-plukking av vanlige planter til privat bruk.
-reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttak av bjørk til bruk som brensel i sommerboliger og hytter i nasjonalparken.
2.4 Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beite som kan skade naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 
3. Dyrelivet
3.1 Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler. Utsetting av dyr er forbudt.
3.2 Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskeloven og etter reindriftsrettens regler. Utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt.

Miljødirektoratet kan ved forskrift fastsette at dyrelivet eller enkelte arter skal være totalfredet i hele eller deler av nasjonalparken. 

4. Kulturminner
4.1 Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.
4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til restaurering og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
5.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots og på ski, også i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplanen.

5.3 Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen.
5.4 Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby all ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet eller kulturminner.
5.5 Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyn og forvaltningsoppgaver. 
6. Motorferdsel
6.1 Motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter.
6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 gjelder ikke:
-motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
-lavtflyging inntil 150 m over bakken, i forbindelse med innflyging til Banak flyplass og
-Forsvarets bruk av Halkavarre skytefelt.
-nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift.
-bruk av motorkjøretøy på barmark langs kjøresporet fra Dilljajávri til sommerboligene ved Navkajohka for nødvendig transport i forbindelse med reindrift.
-bruk av motorkjøretøy i flyttekorridoren vest for Stabburselva i forbindelse med reindriftas vår- og høstflytting.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift, etter eksisterende kjørespor avmerket i forvaltningsplanen.
-bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindriftas samling og merking av rein.
-bruk av motorkjøretøy på barmark til uttransport av elgslakt, etter eksisterende kjørespor avmerket i forvaltningsplanen.
-nødvendig bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.
-bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med nødvendig transport til og fra lovlig oppførte private hytter.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning og støy
7.1 Forurensning og forsøpling er forbudt.

All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

7.2 Avfall skal tas med ut av området.
7.3 Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.