Forskrift om verneplan for Stabbursdalen, vedlegg 2, vern av Stabbursdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning/Rávttošvuomi suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-2002-12-20-1772
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse20.12.2002
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om Stabbursdalen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 13, jf. § 6, § 21, § 22 og 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr./fnr.:

Porsanger kommune: 9/1, 9/11, 9/33, 9/88, 9/96, 9/97, 9/98, 9/100, 9/101, 9/102, 9/103, 9/104, 9/105, 9/109, 9/110, 10/1, 10/1/1, 10/1/3, 10/1/4, 10/1/5, 10/1/6, 10/1/10, 10/1/12, 10/1/13, 10/1/21, 10/1/23, 10/1/24, 10/1/26, 10/1/28, 10/1/31 og 10/1/32, 10/3, 10/4, 10/7, 10/12, 10/15, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/26, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/40, 10/44, 13/1, 14/1, 14/1/12, 15/1, 15/61 og 15/70.

Det samla arealet er på 189,1 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet november 2002.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften m/kart skal oppbevares i Porsanger kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Stabbursdalen landskapsvernområde er å sikre et egenartet og vakkert naturlandskap i tilknytning til Stabbursdalen nasjonalpark, samt å sikre et område med verdens nordligste furuskog. Betydelige kvartærgeologiske verneverdier bidrar til å gi området dets særpreg.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. I tillegg skal landskapsvernområdet, sammen med Stabbursdalen nasjonalpark, bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring, påbygging og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Camping med campingvogner, bobiler o.l. samt hensetting av slike er forbudt. Kulturminner skal beskyttes mot skade. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
-bruk og vedlikehold av lovlig oppsatte bygninger og anlegg.
-bruk og vedlikehold av opparbeidete bilveger.
-bruk og vedlikehold av parkeringsplasser.
-drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning.
-nødvendig istandsetting av kraftledning ved akutt utfall.
-oppgradering/fornyelse av kraftledningen for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift
-ombygging og utvidelse av eksisterende hytter og oppføring av uthus i tilknytning til disse
-merking av stier og løyper, bygging av bruer og klopper
-utvidelse av eksisterende parkeringsplasser
-oppgradering/fornyelse av kraftledning som ikke faller inn under pkt. 1.2
-framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer. 
2. Plantelivet
2.1 Innføring av nye plantearter er forbudt.
-Felling av furutrær, også tørrfuruer, er forbudt.
-Hogst av bjørk til eget bruk er tillatt. All hogst skal skje som plukkhogst. 
3. Dyrelivet
3.1 Nye dyrearter må ikke innføres.
3.2 Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser.
3.3 Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskeloven. 
4. Motorferdsel

Motorisert ferdsel skjer i samsvar med lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag og forskrifter og vedtak med hjemmel i denne. 

5. Forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal tas med ut av området. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.