Forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2003-01-14-63
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse14.01.2003
Sist endret
EndrerFOR-2002-02-06-119
Gjelder forStorfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§4
Kunngjort30.01.2003
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Storfjord

Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 14. januar 2003 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4.

§ 1.Følgende faste løyper for snøscooter er opprettet: 

Skibotn - Finskegrensen ved E8

Løypa starter ved Gammelveien, krysser E6 ved søndre ende av Gammelveien og E8 før skytebanen og forbi skytterhuset. Løypa krysser E8 nord for Nedstevatn (Vuolit Ivgojávrit), og følger vestsiden av E8 over Nedste- og Øvstevatn sørover til Skibotndalen Kurs og fritid, Brennfjell. Her har løypa en arm ned til Brennfjell camping etter gamle Finlandsvei. Fra Skibotndalen Kurs og fritid, Brennfjell går løypa videre over E8, og følger nordsida av Øvre Haskielv til Stolpefjellmyra. I fjellsida følger løypa over Njuolvi til utløpet av Ákšogaikungorsa, øst for Speainivannet og over Halsefjellet til Doggejohka (høyde ca. 560), følger lia til Rovvejohka (høyde ca. 520) og sørover til E8, ca. 1 km ovenfor Dalmunningen. Løypa går videre over på vestsiden av Skibotnelva, og opp dalen etter høyspentlinja vest for Helligskogvannet. Videre går løypa til Stortippen og Grustaket, opp til Sallojohka, over Moalkejávri, øst for Bossovárri til riksgrensen ved E8. 

Gálggojávri - Veltvatnet (Vuolit Golddaluoppal)

Løypa går fra Sallojohka ved E8 og svinger vestover mot Moalkejávri (følger Skibotnløypa). Løypa tar av fra Skibotnløypa sørøst for Sallooaovi med oppstigning ca. 2-300 meter fra turløypa, følger østsida av Sallooaivi til Salloráššajávrrit, videre til Doggejávrrit, og følger nord for Doggejohka til Veltvatnet (Vuolit Golddaluoppal), hvor den knyttes på Parasløypa. 

Lyngskroa - Otertun - Mortendalen - Signalnesvatnet - Vassdalen - Paras

Løypa går fra Lyngskroa til Folkets hus Otertun, via Mortendalsmoen, gjennom Mortendalen, øst for Sennvatnet, over Saunakken, gjennom Allavátčahca, over Signalnesvatnet (Čieknaljávri) nord for Vassdalselva til veien ved Vassdal gård. Løypa går videre til Rognli gård. 

Paras - Breidalen - Čazajávri - Kitdalen

Løypa går fra Rognli gård, via Parasdalen, sørenden av Bárrásvupvdegeahči, ca 2 km fra Gappohytta, over øvre del av indre Skjærdalen, Valljihat, øst for høyde 668, over Veltvatnet (Vuolit Golddaluoppal), inn Breidalen, sørsida av Oksefjellet, via sørbukta i Čazajávri (med sidegrein til hytter i østenden av Čazajávri), over Sørdalssmåvatnan, sør for Poikkiharju og gjennom Sørdalen til Søreng. Fra Søreng går traseen over innmark ned til Kitdalselva. Løypa følger elva, forbygningene og innmark ned til 150 m nord for Hatteng bru, over kommunal eiendom fram til butikk, bensinstasjon og spisested. 

Oksefjellsmåvatnan - Allibergvatnet

Løypa går fra scooterløypa Paras - Kitdalen ved Oksefjellsmåvatnan (høyde 742) over Poikkiharjunjávri og Langvatnet til vestbredden av Allibergvatnet (høyde 847).

§ 2.Løypene tillates brukt fra det tidspunkt merking er gjennomført til og med 4. mai.

Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Kommunen bekjentgjør åpningen av løypene når kommunen har godkjent løypemerkinga.

§ 3.Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Ved løypestart skal det være satt opp løypekart og nødvendig informasjon.

Kommunen er ansvarlig for midlertidig stenging av løyper ved skredfare eller annen akutt fare (åpne elver, ising og liknende).

§ 4.All kjøring skal følge merket løype. Dersom merkinga er borte er løypa stengt.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. februar 2002 nr. 119 om snøscooterløyper, Storfjord kommune, Troms.