Forskrift om verneplan for Femundsmarka, vedlegg 2, vern av Langtjønna landskapsvernområde, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2003-02-21-182
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse21.02.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort25.02.2003
KorttittelForskrift om Langtjønna landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 21. februar 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 37 km² . Landskapsvernområdet berører Røros statsallmenning og følgende gnr./bnr.: 132/307,417,418,474,476,487,701,887,925,926,1086,1087 og 140/9,17.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:60.000, datert Miljøverndepartementet desember 2002. Kartet og verneforskriften oppbevares i Røros kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Langtjønna landskapsvernområde er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap i tilknytning til Femundsmarka nasjonalpark, med kulturlandskapselementer blant annet knyttet til fløtningsanlegget mellom Femund og Feragen.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriftens punkt 1.2. og 1.3., er det forbud mot inngrep som oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdrags-reguleringer, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarks-arealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, sprøyting med kjemiske midler mot lauvtreoppslag, planting av trær, oppsetting av tavler og skilt, merking av nye stier, hensetting av campingvogner og bobiler og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Bestemmelsene i 1.1. er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder, bruer, merkede stier, klopper o.l. Eksisterende veger og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
b)Restaurering av fløtningsanlegget og manøvrering av vannstanden i Langtjønnvassdraget i forbindelse med fløtning og restaurering.
c)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade med samme funksjon og størrelse som tidligere. Forvaltningsmyndigheten skal varsles og kan sette vilkår for utformingen av bygningene.
d)Drift av eksisterende setervoller og dyrkede arealer. Nødvendig gjerding rundt setervoller og dyrkede arealer er tillatt.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Oppføring av nye bygninger knyttet til jordbruksvirksomhet på Øya, Ljøsnåvollen, Svartvika og Nordvika.
b)Ombygginger og restaureringer av eksisterende bygninger på Øya, Ljøsnåvollen, Svartvika og Nordvika.
c)Mindre tilbygg til eksisterende bygninger.
d)Oppdyrking av tidligere ryddet areal tilhørende Øya.
e)Opparbeiding og merking av stier. 
2. Plantelivet
2.1. Innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2. Hogst er tillatt etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:
-Lukkede hogstformer bør benyttes.
-Områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares.
-Bekkedaler, urskogslommer og koller skal bevares.
-Døde/døende trær eller særpregede trær skal ikke felles.
-Etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse.
2.3.Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art og karakter Dette gjelder ikke reinbeite. 
3. Dyrelivet
3.1. Jakt, fangst og fiske er tillatt etter gjeldende lovverk.
3.2. Nye dyrearter må ikke innføres. 
4. Ferdsel
4.1. All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap, naturmiljø eller kulturmiljø.
4.2. Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

4.3. Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen. Bruk av hest til kløving og i forbindelse med landbruksmessig virksomhet er tillatt.
4.4. Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet. 
5. Motorisert ferdsel
5.1.For motorisert ferdsel gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Framkjøring av tømmer/virke er imidlertid kun tillatt på frossen og snødekt mark. All motorisert ferdsel skal foregå hensynsfullt og slik at det ikke oppstår skjemmende hjulspor, terrengskader o.l.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan sette i verk tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.

Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.