Forskrift om verneplan for Femundsmarka, vedlegg 3, vern av Femundslia landskapsvernområde, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-02-21-183
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse21.02.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort25.02.2003
KorttittelForskrift om Femundslia landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 21. februar 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 6, jf. § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 40 km² . Landskapsvernområdet berører Rendal Nordre statsallmenning og følgende gnr./bnr.: 163/2, 163/12, 163/13, 163/14,18.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:60.000, datert Miljøverndepartementet desember 2002. Kartet og verneforskriften oppbevares i Engerdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Femundslia landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget naturlandskap i tilknytning til Femundsmarka nasjonalpark.

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Området skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriftens punkt 1.2. og 1.3. er det forbud mot inngrep som oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsreguleringer, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, sprøyting med kjemiske midler mot lauvtreoppslag, planting av trær, oppsetting av tavler og skilt, merking av nye stier, hensetting av campingvogner og bobiler og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Bestemmelsene i 1.1. er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder, bruer, merkede stier, klopper o.l. Eksisterende veger og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
b)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade med samme størrelse og funksjon som tidligere. Forvaltningsmyndigheten skal varsles og kan sette vilkår for utformingen av bygningene.
c)Drift av eksisterende setervoller og dyrkede arealer. Nødvendig gjerding rundt setervoller og dyrkede arealer er tillatt.
d)Uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra steder som er spesielt avsatt til formålet gjennom forvaltningsplan.
e)Drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinjer.
f)Nødvendig istandsetting av kraftlinjer ved akutt utfall. Ved bruk av motorkjøretøy skal tiltakshaver i etterkant sende melding til forvaltningsmyndigheten.
g)Oppgradering og fornyelse av kraftlinjer, når dette ikke medfører endring av, eller bredere linjetrasé. Tiltakshaver skal varsle forvaltningsmyndigheten før arbeidet starter.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Oppføring av nye bygninger hvor det er fast bosetting.
b)Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger på Haugen og Svukuriset.
c)Mindre tilbygg til eksisterende bygninger.
d)Opparbeiding og merking av stier. 
2. Plantelivet
2.1. Innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2. Hogst er tillatt etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:
-Lukkede hogstformer bør benyttes.
-Områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares.
-Bekkedaler, urskogslommer og koller skal bevares.
-Døde/døende trær eller særpregede trær skal ikke felles.
-Etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse.
2.3. Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art og karakter . Dette gjelder ikke reinbeite. 
3. Dyrelivet
3.1. Jakt og fiske er tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.
3.2. Nye dyrearter må ikke innføres. 
4. Ferdsel
4.1. All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap eller naturmiljø.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

4.3. Riding og sykling er bare tillatt på veiene til Svukuriset. Bruk av hest til kløving er tillatt.
4.4. Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet. 
5. Motorisert ferdsel
5.1. For motorisert ferdsel gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Framkjøring av tømmer/virke er imidlertid kun tillatt på frossen og snødekt mark. All motorisert ferdsel skal foregå hensynsfullt og slik at det ikke oppstår skjemmende hjulspor, terrengskader o.l.
5.2. Motorisert ferdsel på veiene til Svukuriset er forbudt med de unntak som er nevnt i forvaltningsplanen.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle unntaksbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan sette i verk tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltak når det gjelder forvaltning, skjøtsel, informasjon mv.

Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.