Forskrift om fredning av Bergen jernbanestasjon, Strømgaten 4 gnr. 166 bnr. 952, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2003-03-05-376
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse05.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort27.03.2003
KorttittelForskrift om fredning av Bergen jernbanestasjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 5. mars 2003 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter:

1.Stasjonsbygningen - eksteriør (hele) og interiøret i inngangsvestibylen og tilstøtende rom i 1. et. og plattformvestibylen med sideutganger til Zander Kaas gate og Kaigaten.
2.Toghallen - eksteriør og interiør inkludert plattformer og dagens sporordning.
3.Ilgodshuset - eksteriør.
4.Plattformoverbygg II og III.

Anlegget er vist på vedlagt kart som er datert 5. mars 2003 og påført Riksantikvarens stempel. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos eier, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Riksantikvaren.

II. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Bergen stasjon er å bevare et arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk verdifullt anlegg knyttet til fullføringen av Bergensbanen. Fredningen skal sikre anleggets enkelte deler, deres innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre deres opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning med eldre vinduer, dører, materialbruk, overflatebehandling og dekor skal opprettholdes.

Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som har opprinnelig karakter.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller de deler av interiøret som omfattes av fredningen.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller de deler av interiøret som omfattes av fredning er ikke tillatt.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende kan tillates dersom det foreligger særskilte grunner. Forutsetningen er at tiltaket kan gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskrifts spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt V, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg: Kart stemplet og datert av Riksantikvaren d.d.

1.Stasjonsbygningen
2.Toghallen
3.Ilgodshuset
4.Plattformoverbygg II og III.  mv-20030305-0376.gif