Forskrift om forvaltning av hjort, fastsetjing av minsteareal, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2003-04-14-682
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse14.04.2003
Sist endretFOR-2008-04-04-327
EndrerFOR-2001-12-10-1445
Gjelder forHøyanger kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.06.2003
KorttittelForskrift om forvaltning av hjort, Høyanger

Kapitteloversikt:

Fastsett av Viltnemnda i Høyanger kommune 14. april 2003 med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrift 4 april 2008 nr. 327.

I

Det er adgang til jakt etter hjort i Høyanger kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er gjeve opp i tabellen nedanfor: 

Heile/delar av kommunenHjort: minsteareal i dekar
Heile kommunen500 dekar
0Endra med forskrift 4 april 2008 nr. 327.

III

Forskrifta trer i kraft straks og samstundes vert minstearealet for Høyanger kommune i forskrift av 10. desember 2001 nr. 1445 om jakt etter hjort og elg, Sogn og Fjordane, oppheva.