Forskrift om jakt etter hjort, Førde kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2003-04-24-699
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse24.04.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-10-1445
Gjelder forFørde kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort19.06.2003
KorttittelForskrift om jakt etter hjort, Førde

Fastsett av Førde kommune 24. april 2003 med heimel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

1.Det er lov til å jakte etter hjort i Førde kommune. 
2.Minstearealet for godkjenning av vald, fellingsløyver og grunnlag for fordeling av fellingskvote er:
a.1000 daa for driftsområda (sonene) 1, 2, 3, 4 og 6.
b.600 daa for driftsområde (sone) 5. Grensene for sone 5 er slik:

Frå kommunegrensa Jølster/Førde v/Moskog, nordsida av elva Jølstra og Førdefjorden, avgrensa i vest og nord til kommunegrensa mot Naustdal. I aust er avgrensinga mot sone 6 (gnr. 28 Slåtten og gnr. 36 Skogstad). 

3.Denne forskrift trer i kraft straks og samstundes vert fastsett minsteareal for Førde kommune i forskrift av 10. desember 2001 nr. 1445 om jakt etter hjort og elg, Sogn og Fjordane oppheva.