Forskrift om fredning av kulturmiljøet Kongsberg Sølvverk, Kongsberg kommune, Buskerud.

DatoFOR-2003-05-15-585
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse15.05.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§20, LOV-1978-06-09-50-§16, LOV-1978-06-09-50-§17, LOV-1978-06-09-50-§18, LOV-1978-06-09-50-§21
Kunngjort15.05.2003
KorttittelForskrift om fredning av Kongsberg Sølvverk

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2003 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20, jf. § 16, § 17, § 18 og § 21. Fremmet av Miljøverndepartementet.

Del 1. Generelle regler

I: Lovgrunnlag

I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 20, jf. § 16, § 17, § 18 og § 21, er Kongsberg Sølvverk i Kongsberg kommune, Buskerud fylke fredet ved kongelig resolusjon av 15. mai 2003 under navnet «Kongsberg Sølvverk kulturmiljø».

II: Avgrensning

Det fredete området omfatter deler av gnr. 116, 136 og 8651. Grensene for det fredete området framgår av kart i målestokk 1:70.000 datert Miljøverndepartementet mai 2003. Tre av grenselinjene går ikke i rett linje mellom koordinatpunktene. Grenselinjen e-f, h-i og n-o følger yttergrensen for Statskogs eiendom, mens linje n-o delvis også følger jernbanelinjen og angir yttergrensen for de respektive gnr. Grensene for fredningsområdet skal avmerkes i marka.

Kulturmiljøet utgjør ca. 30,6 km² . Foruten alle arealer og kulturminner som ligger oppe i dagen, omfatter fredningen alle underjordiske bergrom og kulturminner etter sølvgruvedriften med dagåpning innenfor området. Hele Christian 7. stoll og Underbergstollen inngår i fredningen.

Forskrift om fredning og kart oppbevares i Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg kommune, Buskerud fylkeskommune, Riksantikvaren og i Miljøverndepartementet.

III: Formål

Formålet med fredningen er å bevare et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk verdifullt, industrielt kulturmiljø med fysiske spor fra over 300 års gruvedrift etter sølv. Fredningen omfatter så vel overordnete trekk i kulturmiljøet, som enkeltelementer og sammenhengen mellom disse elementene.

Del 2. Kulturmiljøet

IV: Bestemmelser for kulturmiljøet

For kulturmiljøet gjelder følgende bestemmelser:

1.I det fredete området må det ikke uten særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten settes i gang tiltak eller inngrep eller utøve ferdsel som kan skade eller skjemme kulturmiljøet og kulturminnene eller på annen måte motvirke formålet med fredningen.

Eksempler på slike tiltak, inngrep eller ferdsel kan være:

a)forandring, beskadigelse, fjerning eller skjemming av bygninger og anlegg, vannrenner, dammer, berghalder, veier, underjordiske bergrom og andre fysiske spor fra sølvverksdriften, eller av omgivelsene rundt disse
b)boring, knusing og sprenging av stein eller berg, uttak av og graving i masser, massetak, og et hvert inngrep i forbindelse med muting eller skjerping
c)bygging av kraftlinjer, bygninger, veier, parkeringsplasser, konstruksjoner og andre byggverk.

Listen er ikke uttømmende.

2.Ferdsel i gruveganger og bergrom må ikke utøves uten særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.

V: Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for

1.Vanlig vedlikehold og skjøtsel av bygninger og anlegg og andre kategorier kulturminner fra gruvedriften, samt av arealene omkring dem, herunder vedlikehold av dammer og veitraseer fra gruvedriften uten at standarden på veier som er opparbeidet for motorisert ferdsel blir øket.
2.Vanlig vedlikehold og bruk og mindre endringer av bygninger og anlegg, transportanlegg, løypetraseer, alpinanlegg, tekniske anlegg og sikringsgjerder som ikke har sin historie knyttet til gruvedriften, forutsatt at arbeidet ikke er i strid med fredningsformålet og fredningsbestemmelsene for øvrig.
3.Skogbrukstiltak så som hogst, transport av tømmer og bruk av skogsmaskiner, forutsatt at arbeidet ikke er i strid med fredningsformålet og fredningsbestemmelsene for øvrig.
4.Beiting.
5.Forskning og dokumentasjon i alle deler av kulturmiljøet, herunder prøvetaking til vitenskapelige formål som ikke medfører inngrep av betydning, forutsatt at det er godkjent av forvaltningsmyndigheten på forhånd.
6.Tilrettelegging for formidling og opplevelse av kulturmiljøet som ligger oppe i dagen og i særskilte bergrom for ulike brukergrupper, forutsatt at tilretteleggingen ikke innebærer skjemming eller direkte inngrep i kulturminner.
7.Fast organisert besøksavvikling og ferdsel i særskilte bergrom som er spesielt tilrettelagt for slik virksomhet, forutsatt at opplegget er godkjent av forvaltningsmyndigheten.
8.Plukking av enkelte løse steiner på overflaten til amatørgeologiske samlinger mv. når det skjer på spesielt anviste steder og inngår i et opplegg som nevnt i punkt 7.
9.Tilrettelegging for friluftsliv, herunder skilting og merking av løyper og stier, forutsatt at tilretteleggingen ikke innebærer skjemming eller direkte inngrep i kulturminner.
10.Friluftsliv og all annen ikke-motorisert ferdsel i området som ligger oppe i dagen dersom det ikke innebærer skjemming eller direkte inngrep i kulturminner.
11.Motorisert ferdsel på veier som er opparbeidet til dette formål.
12.Gjennomføring av tiltak i militær operativ virksomhet, og tiltak i forbindelse med ambulanse-, brann- og eksplosjonsverns-, politi- og redningsvirksomhet. Gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningstiltak som er bestemt av forvaltningsmyndigheten etter kapittel VII. Dessuten kan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi pålegg om tiltak ved tidskritiske situasjoner og lignende med hjemmel i vannressursloven § 40. Slike tiltak skal så langt det er mulig tilpasses fredningens formål og fredningsbestemmelsene for øvrig.
13.Oppfyllelse av krav og pålegg som følger av vannressursloven med tilhørende forskrifter, forutsatt at tiltaket ikke er i strid med fredningens formål og fredningsbestemmelsene for øvrig. Forvaltningsmyndigheten må varsles i god tid før tiltak iverksettes.

Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1271 om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg gjelder for krav og pålegg av sikkerhetsmessig art uavhengig av forskriften her. Slike tiltak skal så langt det er mulig tilpasses fredningens formål og fredningsbestemmelsene for øvrig. Forberedelse og gjennomføring av tiltak skal skje i et nært samarbeid med forvaltningsmyndigheten.

14.Sikring av gruver, forutsatt at tiltaket ikke er i strid med fredningsformålet og fredningsbestemmelsene for øvrig. Forvaltningsmyndigheten må varsles i god tid før tiltak iverksettes.

VI: Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og etter søknad gi tillatelse til tiltak som ikke er vesentlig i strid med fredningens formål jf. kulturminneloven § 20 tredje ledd. Eksempler på slike tiltak kan blant annet være:

1.Tiltak og inngrep vedrørende bygninger, anlegg og andre kategorier kulturminner, samt arealer som har sin historie knyttet til gruvedriften og som er mer vidtgående enn vanlig vedlikehold, for eksempel istandsettingsarbeider og tilbakeføring til en tidligere kjent tilstand, samt grave- og sprengningsarbeider.
2.Større tiltak og inngrep i bygninger, transportanlegg, løypetraseer, alpinanlegg, tekniske anlegg, sikringsgjerder og andre kategorier kulturminner som ikke har sin historie knyttet til gruvedriften. Dette omfatter blant annet riving og fjerning av bygninger, anlegg og andre kategorier kulturminner, oppføring av nye bygninger og anlegg, og flytting av og tilbygg til eksisterende bygninger og anlegg.
3.Opprusting av eksisterende skogsbilveier, etablering av nye skogsbilveier og skogbrukstiltak som går lenger enn tiltak omtalt under kapittel V, pkt. 2 og 3.
4.Tilretteleggingstiltak som går lenger enn tiltak omtalt under kapittel V, pkt. 6 og 9, og som kan bidra til en god oppfølging av formålet med fredningen.
5.Fradeling eller bortfeste av grunn.
6.Framtidig Europavei 134 i tunnel gjennom det sørøstlige hjørnet av fredningsområdet

VII: Forvaltningsplan og skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten kan, etter at eieren, rettighetshaveren eller brukeren er varslet, gjennomføre skjøtselstiltak som anses nødvendige av hensyn til formålet med fredningen, jf. kulturminneloven § 21. Det skal utarbeides forvaltningsplan som beskriver hvordan fredningen skal følges opp i praksis. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Riksantikvaren

Del 3. Forvaltningsmyndighet, iverksetting m.m.

VIII: Myndighet

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

IX: Brudd på bestemmelsene

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer disse fredningsbestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.

X: Iverksetting av bestemmelsene

Fredningsforskriften trer i kraft straks.