Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-05-16-612
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse16.05.2003
Sist endret
EndrerFOR-2003-01-21-66
Gjelder forUnjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1989-07-28-749
Kunngjort22.05.2003
KorttittelForskrift om motorkjøretøy på barmark, Nesseby

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 16. mai 2003 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, og forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark.

§ 1.Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking. 

Løype 1: Fra enden av kommunal veg på vestsida av Bergebyelva etter kjøreveg over Suoidneguolbba til Geatkegorsa, Skoarrojohka og Jakobselva. Sideløyper fra nedenfor Geatkegorsa til Bearalveaijohka-munningen og fra Njunesvárdulpu til Bergebyvatnet/Suovvejávri. 

Løype 2: Fra enden av jordbruksveg i Gornitak opp langs Galbajohka etter kjøreveg forbi Galbajokjávri og Snurrejávri, nord og øst for Gárddanjunlattu, vest for smalt vann og til vestsida av Gahkkorjávri (vann 204). 

Løype 3: Fra Nieiddavárri etter kjøreveg om Jokkageačhi over Máttavárri og Davitvárri, på oversida av Jávrrašmievttajávrrit, ned Davit Lavdnjevárri og til løype 1 ved Skoarrojohka. 

Løype 4: Fra enden av opparbeidet veg sør for Karlebotnsletta til nordenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet. Fra denne trasé ved Áddjálasguolbba til sydenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet, og over Sikkáguolba/forbi Siggadalen til Reahpenjohka/Reppenelva.

§ 2.Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.
§ 3.Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tiden før 1. juli. Fylkemannen kan stenge barmarksløypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 21. januar 2003 nr. 66 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.