Forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner/bobiler og tilsvarende) langs Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-05-22-684
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse12.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§85
Kunngjort12.06.2003
KorttittelForskrift om motorisert fricamping, Engerdal

Fastsatt av Engerdal kommunestyre 22. mai 2003 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 85 tredje ledd. 

§ 1.Engerdal kommune ønsker gjennom denne forskriften å regulere motorisert fricamping (campingvogner, bobiler og tilsvarende) i deler av kommunen ved å innføre begrenset plasseringstid. Formålet er at allmenn ferdsel og utøvelse av friluftsliv ikke skal hindres unødig, og at attraktive friluftsområder ikke påføres unødig slitasje og forringes. Med bobiler og tilsvarende forstås biler som er slik innredet at de er tilrettelagt for overnatting.
§ 2.Langs vei betyr i denne forskriften alle områder mellom de angitte veier og sjøen/elva, samt et belte 100 meter bredt på den siden av veien som ligger vekk fra sjøen/elva.
§ 3.Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for følgende landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) i Engerdal kommune: 

Femund:

Fra avkjøring Rv 26 mot Sorken/Elgå og videre langs Fv 654 til Sorken. 

Isteren:

Fra Isterfossen bro og 500 meter vestover langs Rv 26 retning Sømådalen. 

Femundselva:

Fra Elvbrua langs elva på øst- og vestsida til Trysil grense. På østsida er dette veien fra Elvbrua til Snerta og videre Fv 581 til Trysil grense. På vestsida omfattes det langsgående skogsbilveinettet fra Trysil grense i sør og til veiens ende i nord.

§ 4.Plasseringstid på de områder som omfattes av denne forskriften (jf. § 3) er maksimum 3 uker sammenhengende. Plasseringstiden anses ikke lenger å være sammenhengende når campingvogn, bobil eller tilsvarende har vært vekk fra plassen i minimum 1 døgn.
§ 5.Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift, sanksjoneres etter reglene i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 116a.
§ 6.Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38.