Forskrift om Sølenstua dressurområde, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-2003-05-22-685
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse12.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§55
Kunngjort12.06.2003
KorttittelForskrift om Sølenstua dressurområde, Engerdal

Fastsatt av Engerdal kommunestyre 22. mai 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 55.

§ 1.Opprettelse av dressurområde

I medhold av lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 § 55 godkjenner Engerdal kommune at et skogområde nord for Sølenstua på øst og vestsiden av Rv 217 i Engerdal kommune, legges ut som dressurområde for hund.

§ 2.Arealavgrensning

Dressurområdet berører gnr./bnr. 161/1 på statsallmenninga i Engerdal kommune.

Dressurområdet dekker et areal på om lag 4,5 km² .

Grensene for området går fram av kart i målestokk 1:50.000. Kartet oppbevares hos Engerdal kommune, Statskog og Engerdal Fjellstyre. De nøyaktige grensene for dressurområdet skal avmerkes tydelig i marka.

§ 3.Tillatt bruk av området, forvaltning og regulering

I området kan det benyttes løs hund i forbindelse med generell dressur av hunder, jakthundtrening på vilt er ikke tillatt.

Området er i utgangspunkt åpent og tilgjengelig for alle interesserte brukere. Det er opp til rettighetshaver å inngå videre avtaler om forvaltning og regulering av bruken av området til hundedressur.

Nødvendig hensyn til andre brukere av området skal ivaretas.

§ 4.Tidsbegrensning for bruk av området

Området tillates brukt til generell hundedressur i perioden 15. mai - 1. november hvert år. Forskriften er gjeldende frem til 1. november 2007.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningslovens § 38.