Forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2003-06-24-819
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse24.06.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort03.07.2003
KorttittelForskrift om åpning av jakt m.v, Lier

Fastsatt av Lier kommunestyre 24. juni 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Lier kommune, Buskerud.

§ 2.Minsteareal

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen: 

Minsteareal
Rådyr500 daa
Hjort10.000 daa
Elg3.000 daa
Unntatt: Lierdalen, avgrenset av Fv 21 mot vest, Rv 284 mot nord og Rv 285 mot øst.1.000 daa
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Lier kommune i forskrift av 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Nes, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud fylke.