Forskrift om bruk av motorfartøy på Gjevilvatnet, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2003-06-25-1923
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse25.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort16.12.2004
KorttittelForskr. om motorfartøy på Gjevilvatnet, Oppdal

Fastsatt av Oppdal kommunestyre 25. juni 2003 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

§ 1.All bruk av motorfartøy skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
§ 2.Ved Rauøra er bruk av motorfartøy ikke tillatt nærmere land enn 200 meter, målt fra vannkanten og utover fra det som til enhver tid er vannstanden i Gjevilvatnet. Forbudet gjelder mellom utløpet av Gjørdøla/Gravbekken og utløpet av Røstbekken. Det er likevel tillatt med sakte og varsom inn- og utkjøring fra stranda ved det gamle utløpet av Gjørdøla som er regulert til friområde for båt, kano og seglbrett. Område for slik bruk skal merkes.
§ 3.Utøvelse av vannskisport skal skje minst 200 meter fra land. Oppstart kan foretas fra land, men må gjøres med forsiktighet.
§ 4.Oppdal kommune kan etter skriftlig i søknad, når særlige grunner foreligger, gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 2 og § 3 i denne forskrift.
§ 5.Forskriften trer i kraft straks.