Forskrift om fredning av Sjømennenes minnehall, Stavern, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-2003-07-01-995
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15 FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort07.08.2003
KorttittelForskrift om fredning av Sjømennenes minnehall

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 1. juli 2003 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling m.v. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Omfang

Fredningen omfatter Sjømennenes Minnehall, heretter kalt Minnehallen.

Bygningsnummer i GAB: 162900080

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen av interiøret omfatter innvendig hovedstruktur (rominndeling) og arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, overflater og dekor som relieffene i hallen, samt fast innredning.

Fredningen omfatter også løst inventar som er tegnet til bygningen, (lysekrone, lampetter, stoler mv.) samt kunst og andre gjenstander av betydning for formålet med Minnehallen som krigsminnesmerke. Det gjelder følgende: lysarmatur og stoler i hallen, lysarmatur og stoler i krypten, den sølvforgylte minnekransen/laurbærkransen gitt av Stortinget og innsamlingsbøssen, samt skulpturen «Mot Dypet» av Nic. Schøll, minnetavler i kobber og minnesten.

Forskriften omfatter også veien opp til Minnehallen med forstøtningsmur, trapp, rekkverk og oljelamper, samt inskripsjon i fjell.

Anlegget med fredningens omfang, er vist på kart1. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos eier, Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen.

1Kart utelatt.

II. Formålet med fredningen

Minnehallen er tegnet av arkitektene Andreas H. Bjerche og Georg Eliassen. Minnehallen er siden ferdigstillelsen i 1927, svært lite endret. Det gjør at den i dag fremstår med en sjeldent høy grad av autentisitet. Fredningen skal sikre både bygningen og de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget.

Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektoniske uttrykk. Både hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, dører, vinduer, trapp, rekkverk, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Fredning av bygningens interiør skal bevare rominndeling, detaljering, dekor og overflater.

III. Fredningsbestemmelser

1.Det er ikke tillatt å rive bygningen eller deler av denne.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller interiør.
3.Det er ikke tillatt å gjøre endringer i utendørsanlegget.
4.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller interiør er ikke tillatt.
5.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset Minnehallens egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
6.Tilbakeføringer kan gjennomføres dersom disse utføres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.

Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt V, kan etter søknad i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

V. Myndighet

Forvaltningen av denne fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Sanksjoner

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.

VII. Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.