Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland.

DatoFOR-2003-08-29-1099
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse29.08.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forLødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.09.2003
KorttittelForskrift om Møysalen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet dekker et areal på 67,3 km² . Av dette er 5,9 km² sjøareal. For sjøområder er sjøflate og bunn ut til laveste lavvann vernet.

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.:

Lødingen kommune: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13, 5/14, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/7, 6/8, 6/10, 6/11.

Hadsel kommune: 1/1, 1/10, 1/11, 4/1, 4/3, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/18, 4/19, 4/20, 4/24, 4/26, 4/42, 4/51, 4/55, 4/56, 4/58, 5/1, 5/2, 5/3, 5/11, 5/16, 5/18, 5/21, 5/35, 5/36, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9.

Sortland kommune: 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/15, 8/35, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart1 i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet, august 2003.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften m/kart skal oppbevares i Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Møysalen landskapsvernområde er å ta vare på et vakkert kystalpint natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfoldet og de kulturminnene som preger landskapet.

Sammen med Møysalen nasjonalpark skal Møysalen landskapsvernområde sikre et større, sammenhengende natur- og kulturlandskapsområde.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Vern av landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2. og 1.3. er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger og bygging av bruer, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistinga er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Bestemmelsene i pkt. 1.1. er ikke til hinder for:
-vedlikehold av bygninger og innretninger som ikke medfører endret utforming, bruk eller funksjon
-vedlikehold og nymerking av stier, skilt, bruer og løyper i henhold til forvaltningsplan
-restaurering og bruk av gamle slåtteenger/gammel innmark i tråd med historisk bruk av disse areala i Øksfjorden og Lonkanfjorden. Dette skal skje i henhold til forvaltningsplan
-vedlikehold og montering av nødvendige nye fortøyningsbolter for båter og fiskeredskaper
-drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg
-nødvendig istandsetting av energi- og kraftanlegg ved akutt utfall
-oppgraderinger/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-ombygging og utvidelse av eksisterende bygninger
-gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade
-oppføring av midlertidige anlegg og husvære i samband med skogsdrift
-oppføring av nye bygninger og anlegg, som er nødvendige for tradisjonell landbruksdrift i tilknytning til gamle boplasser i Øksfjorden og Lonkanfjorden
-oppsetting av naust i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse
-tilrettelegging av vinterveger for transport av virke/tømmer
-bygging av bruer
-riving av bygninger og anlegg som preger landskapets art og karakter
-anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding for dyr på beite (inkl. rein)
-nødvendig opplag av båt
-utlegging av flytebrygger i Lonkanfjorden. Fellesanlegg skal tilstrebes
-havbruksvirksomhet i Lonkanfjorden og som ikke er i strid med verneformålet
-havbruksvirksomhet i Øksfjorden-Innerfjorden som ikke strider mot verneformålet. Etablering av oppdrettsanlegg med fast bygningsmasse over vannoverflaten tillates ikke i Øksfjorden-Innerfjorden.
-oppgraderinger/fornyelse av eksisterende kraftledninger som ikke faller inn under punkt 1.2
-nye kraftledninger. Etter søknad kan tillatelse gis hvis planlagte anlegg ikke er i direkte konflikt med vernebestemmelsene. 
2. Plantelivet
2.1. Vern av vegetasjon

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter og planting/såing av trær er forbudt.

2.2. Beiting

Beiting er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art eller karakter.

2.3. Hogst
-hogst av ved til eget bruk er tillatt
-hogst av ikke stedegne treslag er tillatt
-skogsdrift kan skje i eksisterende plantefelt. Dette skal skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten
-uttak av lauvtrevirke og ved for salg, skal skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:
-lukkede hogstformer skal benyttes
-områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares
-bekkedaler, urskogslommer, rik lauvskog, koller og andre viktige naturområder skal bevares
-etablering av ny skog skal skje ved naturlig foryngelse. 
3. Dyrelivet
3.1. Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.2. Fiske er tillatt etter lov om lakse- og innlandsfiskeloven og lov om saltvannsfiskeriene. 
4. Ferdsel
4.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

4.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsen i denne forskriften er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots eller pr. båt uten motor i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

4.3 Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen.

4.4. Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

4.5. Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 4 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. 

5. Motorisert ferdsel
5.1. Forbud mot motorisert ferdsel

Motorisert ferdsel er forbudt på land og i vatn, og i lufta under 300 meter.

5.2. Bestemmelsene i pkt. 5.1. er ikke til hinder for:
-bruk av lett beltegående elgtrekk til uttransport av felt storvilt
-ferdsel med motordrevet båt på Øksfjorden og Lonkanfjorden
-bruk av beltekjøretøy på snødekt mark og luftfartøy i forbindelse med reindrift
-bruk av kjøretøy på snødekt mark som ikke setter varige spor i terrenget i forbindelse med skogsdrift etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten
-nødvendig motorisert ferdsel ved utfall av kraftlinjene på østsida av Øksfjorden
-motorisert ferdsel ved militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
5.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Motorisert ferdsel i samband med vedlikehold og ettersyn av kraftlinjene på østsida av Øksfjorden.
b)Bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy i forbindelse med:
-husdyrhold
-uttak av ved til eget bruk
-transport av materialer til vedlikehold og godkjent byggearbeid
-øvelsesvirksomhet.
c)Barmarkskjøring i forbindelse med reindrift etter traseer fastsatt i forvaltningsplan.
d)Bruk av luftfartøy for telling av storvilt. 
6. Forurensning
6.1 Forbud mot forurensing

Forsøpling og bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljø er forbudt.

Avfall skal tas med ut av området.

6.2 Forbud mot unødig støy

Bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene:

-når formålet med vernet krever det
-for vitenskapelige undersøkelser
-for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning
-i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.
§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltninga av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.