Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark, vedlegg 2, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland.

DatoFOR-2003-08-29-1100
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse29.08.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forLødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.09.2003
KorttittelForskrift om Møysalen nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken dekker et totalareal på 51,2 km² . Av dette er 1,1 km² sjøareal. For sjøområder er sjøflate og bunn ut til laveste lavvann vernet.

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.:

Lødingen kommune: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/7, 5/9, 5/11, 5/13, 5/14, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/10.

Hadsel kommune: 1/1, 1/10, 1/11.

Sortland kommune: 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 8/6, 8/35, 8/15, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7.

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart1 i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart skal oppbevares i kommunene Lødingen, Hadsel og Sortland, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med Møysalen nasjonalpark er å:

-bevare et intakt utsnitt av et kystalpint landskap
-sikre det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander
-sikre kulturminner mot skader og ødeleggelser.

Allmennheten skal fortsatt kunne utøve tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Området skal fortsatt kunne benyttes til reindrift i henhold til reindriftsretten.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Vern av landskapet

Området skal vernes mot inngrep, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2. Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
-vedlikehold av eksisterende stier, sikringskjettinger, skilt o.l. i henhold til forvaltningsplan
-vedlikehold av nødvendige fortøyningsbolter for båter og fiskeredskaper.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-montering av nødvendige nye fortøyningsbolter for båter og fiskeredskaper
-merking av nye turstier. 
2. Plantelivet
2.1. Vern av vegetasjonen

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal vernes mot skade og ødelegging.

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2. Bestemmelsene i pkt. 2.1. er ikke til hinder for:
-høsting av tang
-bruk av området til beite
-bruk av trevirke til bålbrenning
-plukking av bær og matsopp
-tynning og hogst/uttak av eksisterende planta skog etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten
-hogst av ikke stedegne treslag.
2.3. Regulering av beite

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beite som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. 

3. Dyrelivet
3.1. Vern av dyrelivet
-Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, gyte- og yngleplasser, er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse
-utsetting av dyr på land og i vann er forbudt
-kalking av vassdrag må ha særskilt tillatelse. 
3.2. Bestemmelsene i pkt. 3.1. er ikke til hinder for:
-fiske i henhold til lov om saltvannsfiskeriene og lov om laksefisk, innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfiskeloven)
-jakt etter viltlovens bestemmelser.
3.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere. 
4. Kulturminner
4.1. Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.

4.2. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-Restaurering og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1. Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots eller via båt uten motor i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

5.3. Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen.

5.4. Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

5.5. Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i pkt. 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. 

6. Motorisert ferdsel
6.1. Forbud mot motorisert ferdsel

Motorisert ferdsel er forbudt på land og på vatn, og i lufta under 300 meter.

6.2. Bestemmelsen i pkt. 6.1. er ikke til hinder for:
-ferdsel med motordrevet båt på Øksfjorden
-bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift
-militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
6.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-øvingskjøring til formål nevnt i punkt 6.2
-bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift
-bruk av lett beltegående elgtrekker til transport av felt storvilt
-bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy i forbindelse med husdyrhold og transport av materialer til vedlikehold av turløyper o.l. 
7. Forurensning og støy
7.1. Vern mot forurensning

All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Avfall skal tas med ut av området.

7.2. Vern mot støy

Unødvendig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly, motordrevet modellbåt, isbor o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene:

-når formålet med vernet krever det
-for vitenskapelige undersøkelser
-for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning
-i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.
§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for verneforskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.