Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-08-29-1101
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse29.08.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGrane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.09.2003
KorttittelForskrift om Børgefjell nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Verneområdet berører følgende gnr./bnr.:

Grane kommune: 63/1 (Tomasvatn statsskog), 67/1 (Bustadmoen statsskog) og 68/1 (Simskardet statsskog).

Hattfjelldal kommune: 16/2 (Værdalshaug statsskog), 17/1 (Sørgården statsskog), 18/1 (Atterli statsskog), 19/1 (Svenskvoll statsskog), 20/1 (Svenskli statsskog) og 28/1, 28/2 (Kroken statskog).

Røyrvik kommune: 75/1 (Namsvatn statsallmenning).

Namsskogan kommune: 65/1 (Smalåsen statsallmenning).

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 1447 km² .

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart1 i målestokk 1:75.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart skal oppbevares i kommunene Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan, hos Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nord Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og sårbare arter, samt å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger og andre byggverk, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging og boring, uttak av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a.oppføring av midlertidige reingjerder i henhold til bestemmelsene i reindriftsloven
b.vedlikehold av lovlig oppførte bygninger, reindriftsanlegg og andre innretninger som ikke endrer bygningens/innretningenes karakter eller bruk
c.vedlikehold av stier, bruer, skilt og lignende i henhold til forvaltningsplan.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift og oppsyn
b.ombygging og mindre tilbygg til bygninger
c.gjenoppføring av bygninger som er ødelagt ved brann og naturskade
d.at det foretas undersøkelser om det er drivverdige mineralforekomster NØ for Renselvatnet opp mot Henrikvatn og Rurukvatn i Røyrvik kommune. 
2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødelegging som ikke skyldes vanlig ferdsel. Planting, såing og innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i pkt. 2.1 er ikke til hinder for:
a.bruk av område til beite med unntak av beiting med geit
b.skånsom bruk av trevirke til bålbrenning. Tørrfuru (gaidd) skal ikke brukes til ved
c.bruk av kvist (ris) til lovlig snarefangst
d.plukking av bær og matsopp
e.plukking av vanlige planter til privat bruk
f.uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid
g.reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.beiting med geiter med utgangspunkt i geitsetra i Simskardet
b.hogst av ved til hytter og gammer i nasjonalparken.
2.4 Regulering av beite

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 

3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi-, hekke-, myte-, gyte- og yngleplasser, er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. Kalking i vassdrag må ha særskilt tillatelse.

3.2 Bestemmelsene i 3.1 er ikke til hinder for:
a.fiske i medhold av lov om lakse- og innlandsfiske og etter reindriftsrettens regler.
b.jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler, med unntak av jakt på elg i sone B.
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Utsetting av fisk fra lokale fiskestammer i vann hvor dette er gjort tidligere. 

4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminnene

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Restaurering og skjøtsel av kulturminner. 

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf forvaltningsplan.

5.3 Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen.

Det er tillatt med bruk av hest på dagens nivå i forbindelse med aktiviteter ved Nye Børgefjellskolen.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

Innenfor sone A, er det ferdselsforbud i perioden 20. juni - 25. juli.

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i pkt. 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. 

6. Motorisert ferdsel
6.1 Forbud mot motorisert ferdsel

Motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter.

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a.motorferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. Øvingskjøring for disse formål må ha særskilt tillatelse
b.bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift
c.bruk av motorbåt knyttet til utøving av reindrift.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med lovlig vedhogst
b.bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av varer til hytter
c.bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l
d.bruk av snøscooter på snødekt mark til transport av funksjonshemmede, i forbindelse med aktiviteten til Nye Børgefjellskolen
e.bruk av snøscooter på snødekt mark som en del av sikkerheten rundt turaktivitetene til Nye Børgefjellskolen
f.bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift
g.bruk av barmarkkjøretøy i forbindelse med utøving av reindrift hvor det foreligger godkjent driftsplan.
h.bruk av elgtrekk for uttransportering av felt elg
i.nødvendig militær lavtflyging i forsvarets etablerte lavtflygingsområder.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning og støy
7.1 Forbud mot forurensning

All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Kalking av fiskevatn/elver og bruk av kalk og aske til snøsmelting, er ikke tillatt.

Avfall skal tas med ut av området.

7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Bruk av sand til snøsmelting langs reingjerdet mot Sverige.

7.3 Støy

Unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isborr o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene:

-når formålet med vernet krever det
-for vitenskapelige undersøkelser
-for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning
-i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.
§ 5.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.v. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for forskriften.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.