Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 2, vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde, Hattfjelldal kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-08-29-1102
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse29.08.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.09.2003
KorttittelForskrift om Børgefjell landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører gnr./bnr. 28/1 og 2 i Hattfjelldal kommune.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 44 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart1 i målestokk 1:75.000, datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften m/kart skal oppbevares i Hattfjelldal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap med det biologiske mangfold, de kulturminner og kulturlandskap som finnes der. I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Børgefjell/Byrkije nasjonalpark bidra til å sikre et av landets største villmarkspregede naturområder.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget i landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse Området skal kunne nyttes til reindrift.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, flatehogst, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a.oppføring av midlertidige reingjerder i henhold til bestemmelsene i reindriftsloven
b.vedlikehold av bygninger, reindriftsanlegg og andre innretninger som ikke medfører endret bruk eller funksjon
c.vedlikehold av stier, bruer, skilt og lignende i henhold til forvaltningsplan.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.oppføring av nødvendig bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift
b.ombygging og mindre utvidelse av eksisterende bygninger
c.gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade
d.bygging av bruer og klopper
e.riving av bygninger som preger landskapets art og karakter. 
2. Kulturminner og kulturlandskap
2.1 Vern av kulturminner og kulturlandskapet

Kulturminner og kulturlandskapet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse.

2.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

Restaurering og skjøtsel av kulturminner. 

3. Plantelivet
3.1 Vern av plantelivet

Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Innføring av nye plantearter og planting/såing av trær er forbudt.

3.2 Beiting

Beiting er tillatt.

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beiting som skader landskapets art og karakter. Dette gjelder ikke reinbeite.

3.3 Hogst

Hogst av ved til bruk på hyttene er tillatt. 

4. Dyrelivet
4.1 Vilt og jakt

Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler. Nye dyrearter må ikke innføres.

4.2 Fisk og fiske

Fiske er tillatt etter lakse- og innlandsfiskelovens bestemmelser og etter reindriftsrettens regler. 

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert ferdsel

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

5.3 Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er godkjent for bruk i forvaltningsplanen.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver 

6. Motorisert ferdsel
6.1 Forbud mot motorisert ferdsel

Motorisert ferdsel er forbudt på land og i vann, og i lufta under 300 m.

6.2 Forbudet i punkt 6.1 er ikke til hinder for:
a.motorisert ferdsel ved militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. Øvingskjøring for disse formål må ha særskilt tillatelse
b.bruk av elgtrekk for uttransportering av felt elg
c.bruk av snøscooter på vinterføre i forbindelse med reindrift
d.bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a.bruk av snøscooter på vinterføre eller luftfartøy i forbindelse med husdyrhold, vedhogst, transport av varer inn til private hytter og utleiehytter og til transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l.
b.bruk av barmarkskjøretøy i forbindelse med utøving av reindrift hvor det foreligger godkjent distriktsplan.
c.nødvendig militær lavtflyging i forsvarets etablerte lavtflygingsområder

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensing og støy
7.1 Forbud mot forurensning

Forsøpling og bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

Avfall skal tas med ut av området.

7.2 Støy

Unødig støy skal unngås.

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isborr o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene:

-når formålet med fredningen krever det
-for vitenskapelige undersøkelser
-for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning
-i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.