Forskrift om vern av Øvre Pasvik nasjonalpark/Báhčaveaji Álbmotmeahcci, vedlegg 1, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-08-29-1104
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse29.08.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.09.2003
KorttittelForskrift om Øvre Pasvik nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensing

Verneområdet berører følgende gnr./bnr./fnr.:

-statsgrunn gnr./bnr.: 15/1, 16/1
-festetomter på statsgrunn gnr./bnr./fnr.: 15/1/32, 15/1/33, 15/1/34, 16/1/106.

Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. 119 km² .

Grensene for nasjonalparken fremgår av kart1 i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal oppmerkes i terrenget. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriften skal oppbevares i Miljøverndepartementet, i Direktoratet for naturforvaltning, hos Fylkesmannen i Finnmark og i Sør-Varanger kommune.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med Øvre Pasvik nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende barskogområde som i det vesentlige urørt i forhold til tekniske inngrep, ta vare på et skogøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen samt ta vare på landskapsformer, særpregede geologiske forekomster og kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, veibygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, hogst, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av stier, løyper, bruer og merker i henhold til forvaltningsplan.
b)Vedlikehold av bygninger, reindriftsanlegg, veier og andre innretninger når dette ikke vil medføre endret bruk.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan medføre endret bruk.
b)Bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt og merking av nye stier i henhold til forvaltningsplan.
c)Ombygging og utvidelse av reingjerder.
d)Fremtidig oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med Forsvarets operative virksomhet som er nødvendig av hensyn til Schengen-avtalen.
e)oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift og oppsyn. 
2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet

Vegetasjon, herunder døde trær og busker, skal vernes mot all skade og ødelegging. Planting, såing og innføring av nye plantearter er forbudt.

2.2 Bestemmelsene i pkt. 2.1 er ikke til hinder for:
a)Bruk av området til beite.
b)Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål, med unntak av tørrfuruer.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av vanlige planter til privat bruk.
e)Reindriftens nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr.
2.3 Regulering av beite

Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. Dette gjelder ikke reinbeite. 

3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet

Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke- og yngleplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vann er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.1 er ikke til hinder for:
a)jakt etter viltlovens bestemmelser og etter reindriftens regler, med unntak for området som tilsvarer tidligere nasjonalpark.
b)fiske etter lov om laks- og innlandsfisk og etter reindriftens regler.
3.3 Utlegging av åte

Utlegging av åte eller fôring av vilt for fotografering er ikke tillatt. 

4. Kulturminner
4.1 Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller fjernes.
4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til restaurering og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

5.2 Organisert bruk

Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.

5.3. Sykling og bruk av hest

Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på traseer som er fastlagt gjennom forvaltningsplan.

5.4 Regulering av ferdsel

Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.

5.5 Generelle unntak for ferdsel

Bestemmelsene i pkt. 5 er ikke til hinder for nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver. Dette gjelder også ferdsel i forbindelse med gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningstiltak som er bestemt av forvaltningsmyndigheten etter § 5. 

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel

Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter.

6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for:
a)nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver.
b)bruk av beltekjøretøyer på vinterføre i forbindelse med reindrift.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)bruk av motorkjøretøyer på barmark i forbindelse med reindrift
b)transport av varer inn til hytter på vinterføre
c)transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l. på vinterføre
d)bruk av beltedrevet elgtrekk i forbindelse med uttransport av felt elg i de deler av nasjonalparken hvor jakt er tillatt.

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte. 

7. Forurensning og støy
7.1 Forbud mot forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal tas med ut av området.

All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Kalking av vann og på land er forbudt. 

7.2 Støy

Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt, isbor o.l. er forbudt.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskaplige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan mv.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndighetene bestemmer, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Forvaltningsmyndigheten kan opprette et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.