Forskrift om vern av Øvre Pasvik landskapsvernområde med plantelivsfredning/Báhčaveaji suodjemeahcci ja beahcevuovddi ráfáidahttin, vedlegg 2, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-2003-08-29-1105
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse29.08.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort03.09.2003
KorttittelForskrift om Øvre Pasvik landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 29. august 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 og § 13, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.:

-statsgrunn gnr./bnr.: 15/1
-festetomter på statsgrunn gnr./bnr./fnr.: 15/1/11, 15/1/22, 15/1/23, 15/1/24, 15/1/25, 15/1/26.

Samlet areal er på ca. 54,2 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart1 i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet august 2003.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal oppmerkes i terrenget. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og verneforskriftene skal oppbevares i Sør-Varanger kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

1Kart utelatt.
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Øvre Pasvik landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med et rikt plante- og dyreliv, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen og ta vare på landskapsformer og særpregede geologiske forekomster.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift og naturopplevelse.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1 Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriften pkt. 1.2 og 1.3 er det forbud mot oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, bergverksdrift, neddemming av nye områder, nydyrking, endring av treslagssammensetning, hensetting av campingvogner og bobiler for overnatting. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg, herunder opparbeidede bilveier med tilhørende parkeringsplasser.
b)Etablering av ny mellomriksvei, forutsatt at dette blir besluttet av nasjonale myndigheter etter forutgående konsekvensutredning.
c)Drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning.
d)Nødvendig istandsetting av kraftledning ved akutt utfall.
e)Oppgradering/fornyelse av kraftledningen for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet.
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
a)Oppføring av bygninger, gjerder og anlegg i forbindelse med reindrift.
b)Ombygging og utvidelse av eksisterende hytter og oppføring av uthus i tilknytning til disse.
c)Oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med Forsvarets militære operative virksomhet.
d)Tilrettelegging av vinterveier i forbindelse med skogsdrift.
e)Opparbeiding av nye turstier og anlegg for friluftsliv.
f)Oppgradering/fornyelse av kraftledning som ikke faller inn under pkt. 1.2.
g)Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer.
h)Oppgradering/fornyelse av eksisterende damanlegg med tilhørende hjelpeanlegg. 
2. Plantelivet
2.1 Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Sibirgran og tørrfuruer er fredet mot all skade og ødelegging. Innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2 Beite er tillatt. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere eller forby beite som skader landskapets art eller karakter. Dette gjelder ikke reinbeite.
2.3 Hogst kan skje i henhold til gjeldende verneskogbestemmelser. All hogst skal på forhånd være godkjent av de lokale skogmyndighetene og forvaltningsmyndigheten. Hogst og transport i forbindelse med hogst skal som hovedregel skje på frossen mark. I områder med tørr skogbunn kan hogst skje uavhengig av frostforholdene, dersom det kan skje uten at skogbunnen påføres skader. 
3. Dyrelivet
3.1 Nye dyrearter må ikke innføres.
3.2 Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser.
3.3 Fiske er tillatt etter laks- og innlandsfisklovens bestemmelser. 
4. Ferdsel
4.1 All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf forvaltningsplan.

4.3 Organisert bruk av hest er bare tillatt på veier eller traseer som er fastlagt gjennom forvaltningsplan.
4.4 Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
4.5 Vernebestemmelsene er ikke til hinder for nødvendig ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern- og oppsynsoppgaver. Dette gjelder også ferdsel i forbindelse med gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningstiltak som er bestemt av forvaltningsmyndigheten etter § 5. 
5. Motorferdsel
5.1 Motorisert ferdsel i forbindelse med nødvendig grenseoppsyn skal som en hovedregel skje langs faste traseer som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. 
6. Forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal tas med ut av området. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

Det er ikke tillatt å bruke motor på modellfly, modellbåt og lignende.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.