Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark.

DatoFOR-2003-10-24-1266
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forDovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, LOV-1970-06-19-63-§4, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.10.2003
KorttittelForskrift om vern av Rondane nasjonalpark

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 3, jf. § 4 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Nasjonalparken berører følgende statsallmenninger: Dovrefjell statsallmenning, Grimsdalen statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenning, Vulufjellet statsallmenning, Ringebu Østfjell statsallmenning, Folldal statsallmenning og Setningen og Atnedal statsallmenning.

Foruten statsallmenning berører nasjonalparken følgende gnr./bnr.: 

Dovre kommune: 62/1, 62/2, 86/1. 

Sel kommune: 221/1, 221/7, 221/11, 238/2, 240/1, 242/1, 242/2, 245/1, 245/2, 245/16, 245/34, 245/35, 245/36, 246/2, 254/1, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 257/3, 260/1, 261/1, 261/2, 261/3, 261/7, 261/8, 261/9, 261/11, 261/12, 261/16, 261/20, 268/1, 269/2, 270/1, 271/1, 272/1, 272/2, 272/9, 273/21, 275/2, 276/3, 279/3, 329/1. 

Nord-Fron kommune: 272/1, 273/6, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 277/4, 278/1, 278/6, 279/1, 279/3, 280/1, 280/3, 281/1, 282/1, 282/2, 283/1, 283/6, 285/14, 286/1, 286/183, 287/1, 290/1, 292/2, 293/1, 293/2, 294/1, 295/3, 296/3, 297/1, 297/5, 307/1, 309/2, 326/11, 327/1, 328/1, 328/10, 329/1, 329/7, 330/1, 330/2, 330/6, 331/15, 333/1, 333/9, 336/1, 337/1, 337/6, 338/5, 339/1, 341/1, 342/4, 343/14, 344/5, 344/6, 345/1, 345/12, 347/1, 350/1, 352/1, 352/4, 353/1, 357/1, 358/6, 362/12, 368/1, 371/3, 373/1, 377/1, 383/3, 385/1, 388/1. 

Sør-Fron kommune: 1/1, 1/2, 14/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/8, 25/19, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 33/1, 34/1, 35/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 40/1, 58/1, 59/1, 61/4, 62/1, 66/3, 66/8, 69/4, 177/1, 177/2, 177/2, 410/1. 

Ringebu kommune: 194/1. 

Folldal kommune: 169/13, 172/1, 172/2, 172/3, 175/1, 175/3, 175/5, 230/1. 

Stor-Elvdal kommune: 37/1, 38/1, 38/2, 72/1, 78/4.

Nasjonalparken dekker et areal på 963,5 km² . Grensene for nasjonalparken framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet oktober 2003.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, hos Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i terrenget og knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Rondane nasjonalpark er å:

-ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde,
-ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold,
-ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane,
-sikre variasjonsbredden i naturtyper som Rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog,
-bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster,
-ta vare på verdifulle kulturminner.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, tilbygg, gjerder, anlegg og faste og midlertidige innretninger, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier og løyper, plassering av campingvogner og bobiler o.l. Kulturminner skal beskyttes mot skade. Opplistingen er ikke uttømmende.
1.2. Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre innretninger. Vedlikehold av bygninger skal skje i samsvar med tradisjonell byggeskikk. Vedlikehold omfatter ikke ombygginger eller utvidelser av bygninger.
b)Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer og skilt i henhold til forvaltningsplanen.
c)Tradisjonell drift av eksisterende turisthytter eller utleie av private hytter og stølshus.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
b)Ombygging og utvidelse av bygninger.
c)Bygging av bruer eller klopper.
d)Anlegg av sanketrøer o.l.
e)Oppsetting av skilt og merking av stier i henhold til forvaltningsplanen. 
2. Plantelivet
2.1. All vegetasjon, herunder døde trær og busker, skal vernes mot skade og ødeleggelse av enhver art. Planting, såing, gjødsling og innføring av nye plantearter er forbudt.
2.2. Bestemmelsene i 2.1 er ikke til hinder for:
a)Beiting.
b)Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning.
c)Plukking av bær og matsopp.
d)Plukking av vanlige planter til eget bruk.
e)Bruk av kvist til snarefangst.
2.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttak av trevirke til brensel for hytter og setre som ligger i nasjonalparken eller for setre som ligger inntil nasjonalparkgrensen.
2.4. Miljødirektoratet kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet. 
3. Dyrelivet
3.1. Dyrelivet, herunder hi, rier, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Jakt og fangst er tillatt etter viltlovens bestemmelser.
3.2. Fiske er tillatt i samsvar med lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Nye fiskearter eller næringsdyr for fisk må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere.
3.3. Kalking av vann og på land er forbudt. 
4. Kulturminner
4.1. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes.
4.2. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til restaurering, istandsetting og skjøtsel av kulturminner. 
5. Ferdsel
5.1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
5.2. Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Det vises forøvrig til forvaltningsplanen.

5.3. Sykling, organisert kjøring med hundespann og organisert bruk av hest er bare tillatt på veger, traseer eller i områder som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten gjennom forvaltningsplanen. Bruk av hest til gjeting og kløving er tillatt.
5.4. Innenfor nærmere avgrensede deler av nasjonalparken kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet.
5.5. Hunder må ikke slippes løs i tiden 1. mars - 20. august.
5.6. Av hensyn til naturmiljøet eller kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet merking av løyper og stier.
5.7. Telting utover én uke på samme sted krever særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Dette gjelder ikke vanlige vandretelt.

Bestemmelsene i punkt 5 gjelder ikke i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltning som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 

6. Motorferdsel
6.1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er forbudt.
6.2. Bestemmelsene i 6.1. er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltning som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for nevnte formål må ha særskilt tillatelse.
b)Nødvendig uttransport av sjuke/skadde bufe når det er gitt melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Kjøring vinterstid med beltekjøretøy langs skiløypa mellom Smukksjøsæter og Høvringen i forbindelse med transport til Smukksjøsæter i henhold til forvaltningsplanen.
6.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Øvelseskjøring på vinterføre til formål nevnt i pkt. 6.2 a.
b)Preparering av skiløyper i enkelte randsoner av nasjonalparken i henhold til forvaltningsplanen.
c)Nødvendig transport av brensel, materialer mv. til buer og hytter på snødekt mark langs etablerte traseer eller ved lufttransport.
d)Utkjøring av saltsteiner på snødekt mark.
e)Flyging lavere enn 300 meter over bakken i forbindelse med beitedyrleting og dyretellinger.
f)Uttransport av felt elg med beltegående elgtrekk.
g)Motorisert ferdsel sommerstid på eksisterende traseer til Rondvassbu og Peer Gynt-hytta i forbindelse med drift av turisthyttene.
h)Motorisert ferdsel med båt på Rondvatnet. 
7. Forurensning
7.1. Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.
7.2. Bruk av motor på isbor, modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for nasjonalparken.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.