Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 3, vern av Grimsdalen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark.

DatoFOR-2003-10-24-1268
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2003
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forDovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.10.2003
KorttittelForskrift om Grimsdalen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, § 6, jf. § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Foruten Grimsdalen og Folldal statsallmenninger berører landskapsvernområdet følgende gnr./bnr.: 

Dovre kommune: 37/2, 40/2, 42/5, 42/6, 44/1, 45/1, 45/3, 45/4, 47/1, 47/2, 47/12, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/2, 50/3, 50/8, 51/1, 51/3, 52/1, 52/2, 52/5, 54/1, 54/2, 54/10, 55/1, 55/2, 56/1, 57/1, 57/3, 57/4, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 60/4, 61/3, 61/461/7, 61/8, 62/1, 63/2, 69/2, 69/3, 73/7, 86/1, 96/1. 

Folldal kommune: 230/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 122,5 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet oktober 2003.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Dovre og Folldal kommuner, hos Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Grimsdalen landskapsvernområde er å:

-ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart,
-ta vare på en del av et stort sammenhengende fjellområde, med leveområder villreinstammen i Rondane og et rikt dyre- og planteliv,
-sikre viktige og mye brukte trekkområder for villreinen,
-ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser 
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriftens punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a)Drift av eksisterende setervoller og dyrkede arealer, herunder gjerding, når dette ikke er i strid med verneformålet.
b)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk med hensyn til utforming og materialbruk. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller eksteriøret på bygningen. Eksisterende veger og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
c)Vedlikehold av merka stier, løyper, bruer og skilt som i henhold til forvaltningsplanen kan opprettholdes.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
b)Hensetting/parkering av campingvogner og bobiler på areal som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
c)Oppføring av nødvendige nye bygninger til jordbruks- og seterformål.
d)Ombygginger og tilbygg til eksisterende bygninger i tråd med forvaltningsplan.
e)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
f)Gjenopptakelse av jordbruksdrift eller seterdrift på nedlagte setervoller.
g)Oppdyrking/beitekultivering av nye arealer.
h)Omlegging og opprusting av veger for landbruksformål.
i)Riving av seteranlegg.
j)Gjerding i utmark og bygging av sankekveer.
k)Opparbeiding og merking av nye turstier og løyper. 
2. Plantelivet
2.1. Nye plantearter må ikke innføres.
2.2. Hogst er tillatt i tråd med vernskogbestemmelsene i skogbruksloven.
2.3. Felling av særmerkte og dekorative trær, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde tre som er med på å prege landskapet er forbudt.
2.4. Beiting er tillatt. 
3. Dyrelivet
3.1. Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med bestemmelser i viltloven og lakse- og innlandsfiskloven.
3.2. Nye dyrearter må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale stammer der dette er gjort tidligere. 
4. Ferdsel
4.1. All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap eller naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres.
4.2. Hunder må ikke slippes løs i perioden 1. mars - 20. august.
4.3. Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet. 
5. Motorisert ferdsel
5.1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken er forbudt.
5.2. Bestemmelsene i punkt 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings, brannvern-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltning som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for nevnte formål må ha særskilt tillatelse.
b)Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og tilsyn av veganlegg.
c)Motorferdsel på følgende bilveier:
1.i perioden 15. juni - 1. desember på:
-Haverdalsvegen fra Vegaskillet til Haverdalssetrene
2.i perioden 5. juni - 1. desember på:
-Grimsdalsvegen fra parkeringsplassen ved Eftansåi
-Veien i Ryddølsdalen.
d)Motorferdsel i forbindelse med hogst etter vernskogbestemmelsene.
e)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksdrift på og i nærheten av innmark.
f)Nødvendig motorferdsel langs traktorvegen mellom Haverdalsvegen om Ryddølstjønna til Ivarslåe i forbindelse med jordbruksdrift.
g)Motorisert transport av felt elg og hjort under skoggrensen.
5.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Motorisert transport i forbindelse med jord- og beitebruk utover punkt 5.2.e.
b)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til buer, hytter, setre, anlegg mv.
c)Motorferdsel som er nødvendig for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilveg.
d)Motorferdsel i forbindelse med opparbeiding, merking og preparering av skiløyper og skibakker.
e)Nødvendig motorisert transport på barmark til buer og hytter langs traktorveien mellom Haverdalsvegen om Ryddølstjønna til Ivarslåe.
f)Nødvendig motorisert transport på barmark til Grimsdalsgruva langs traktorvegen fra Hovdagrenda.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.