Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 4, vern av Dørålen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark.

DatoFOR-2003-10-24-1269
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.10.2003
KorttittelForskrift om Dørålen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, § 6, jf. § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Foruten Folldal statsallmenning og Grimsdalen statsallmenning berører landskapsvernområdet følgende gnr./bnr.: 

Dovre kommune: 86/1. 

Folldal kommune: 171/1, 171/2, 171/3, 171/5, 172/1, 172/2, 172/3, 230/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 16,8 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet oktober 2003.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Dovre og Folldal kommuner, hos Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i terrenget og knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Dørålen landskapsvernområde er å ta vare på et fjellområde som utgjør en del av leveområdene til villreinen i Rondane, spesielt viktige trekkområder, og å ta vare på et særpreget landskap med tilhørende planteliv, dyreliv, landskapsformer, geologiske forekomster og kulturminner.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriftens punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.1. Parkering av biler, herunder hensetting av campingvogner og bobiler for overnatting, er ikke tillatt. Kortere parkering i forbindelse med turgåing, jakt og fiske er tillatt på plasser som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
1.2. Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk med hensyn til utforming og materialbruk. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller fasaden på bygningen. Eksisterende veger og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
b)Drift av eksisterende jordbruksarealer og setervoller, herunder gjerding.
c)Vedlikehold av merkede stier, løyper, bruer og skilt som i henhold til forvaltningsplanen kan opprettholdes.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Uttak av løsmasser til vegvedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
b)Ombygging og restaurering av eksisterende bygninger.
c)Tilbygg til eksisterende bygninger.
d)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
e)Riving av gammel seterbebyggelse.
f)Gjenopptakelse av jordbruksdrift på nedlagte setervoller. 
2. Plantelivet
2.1. Nye plantearter må ikke innføres.
2.2. Hogst og skogskjøtsel er tillatt i tråd med vernskogbestemmelsene i skogloven.
2.3. Felling av særmerkte og dekorative tre, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde trær som er med på å prege landskapet og som er viktig for dyrelivet er forbudt.
2.4. Beiting er tillatt. 
3. Dyrelivet
3.1. Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med bestemmelser i viltloven og lakse- og innlandsfiskloven.
3.2. Nye dyrearter må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale fiskestammer der dette er gjort tidligere. 
4. Ferdsel
4.1. All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap eller naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres.
4.2 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger.

Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Det vises forøvrig til forvaltningsplanen.

4.3. Hunder må ikke slippes løs i perioden 1. mars - 20. august.
4.4. Innenfor nærmere avgrensede deler av landskapsvernområdet kan Direktoratet for naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan være til skade for naturmiljøet. 
5. Motorisert ferdsel
5.1. Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken er forbudt.
5.2. Bestemmelsene i 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltning som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for nevnte formål må ha særskilt tillatelse.
b)Motorferdsel på bilvegen til Dørålsæter i perioden 15. juni - 1. desember.
c)Motorferdsel på bilvegen til Dørålsæter i perioden 15. mai - 15. juni for setereierne/turistbedriftene på Dørålsæter.
d)Motorferdsel på snødekt mark langs etablert snøscootertrasé for setereierne på Dørålsæter i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av bygninger og anlegg.
e)Motorferdsel på vinterføre i forbindelse med tillatt hogst.
f)Uttransport av sjuke/skadde bufe.
g)Motorisert transport under skoggrensen av felt elg og hjort.
5.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Utkjøring av saltstein på snødekt mark.
b)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer, buer og hytter.
c)Motorisert transport av gjester på snødekt mark langs etablert snøscootertrasé for setereierne/turistbedriftene på Dørålsæter.
d)Motorferdsel sommerstid i forbindelse med tillatt hogst.
e)Bruk av traktor på kjøresporet fra Elgvassligrenda til Elgevatnet i forbindelse med fiskekultivering og drift av setereiendommene ved Elgevatnet.
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.