Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 5, vern av Frydalen landskapsvernområde, Sel, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland.

DatoFOR-2003-10-24-1270
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSel, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.10.2003
KorttittelForskrift om Frydalen landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, § 6, jf. § 14 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 

Sel kommune: 215/1, 246/1, 246/55, 246/67, 246/68, 246/79, 246/98, 246/100, 251/1, 329/1. 

Nord-Fron kommune: 271/1, 272/1, 273/1, 273/5, 273/6, 274/1, 274/9, 275/1, 275/2, 276/1, 277/1, 277/4, 277/15, 278/1, 278/6, 279/1, 279/2, 279/3, 279/11, 280/1, 280/3, 280/6, 281/1, 281/9, 282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 283/6, 284/1, 284/2, 284/5, 284/8, 284/11, 285/2, 285/14, 286/1, 286/23, 286/29, 286/35, 286/42, 286/183, 287/1, 288/65, 290/1, 292/2, 293/5, 294/1, 295/3, 319/3, 320/1, 320/2, 322/1, 323/1, 324/2, 324/12, 325/1, 326/8, 326/14, 327/1, 327/67, 327/69, 327/74, 328/1, 328/4, 328/10, 328/31, 329/1, 329/7, 330/2, 330/6, 331/15, 332/1, 333/1, 333/9, 333/30, 334/3, 334/33, 336/1, 336/5, 337/1, 337/6, 337/35, 337/55, 337/88, 337/94, 337/120, 341/1, 343/8, 343/9, 343/12, 343/14, 343/22, 344/5, 344/9, 344/16, 344/26, 344/28, 345/1, 345/12, 346/1, 350/1, 351/3, 352/1, 352/4, 352/16, 352/21, 352/22, 352/25, 353/1, 353/7, 353/14, 353/19, 358/6, 362/12, 372/4, 371/3, 377/1, 383/3, 385/1, 388/1, 402/1, 403/1. 

Sør-Fron kommune: 2/1, 14/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/8, 25/19, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 29/8, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 38/9, 39/1, 40/1, 58/1, 59/1, 61/4, 62/1, 65/2, 66/1, 66/3, 66/8, 69/4.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 39,9 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet oktober 2003.

Kartet og verneforskriften oppbevares i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med opprettelsen av Frydalen landskapsvernområde er å:

-ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart,
-ta vare på leveområder for villreinstammen i Rondane og et rikt dyre- og planteliv,
-ta vare på landskapsformene.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter.

Med de unntak som følger av forskriftens punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som veibygging, oppføring av bygninger eller anlegg, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a)Drift av eksisterende setervoller og dyrkede areal herunder gjerding, når dette ikke er i strid med verneformålet.
b)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger, anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk med hensyn til utforming og materialbruk. Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller eksteriøret på bygningen. Eksisterende veger og andre anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.
c)Vedlikehold av merka stier, løyper, bruer og skilt som i henhold til forvaltningsplanen kan opprettholdes.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Uttak av løsmasser til veivedlikehold fra områder som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
b)Hensetting/parkering av campingvogner og bobiler på areal som er spesielt avsatt til formålet i forvaltningsplanen.
c)Oppføring av nødvendige nye bygninger til jordbruks- og seterformål.
d)Ombygginger og tilbygg til eksisterende bygninger i tråd med forvaltningsplan.
e)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade.
f)Gjenopptakelse av jordbruksdrift eller seterdrift på nedlagte setervoller.
g)Oppdyrking/beitekultivering av nye arealer.
h)Omlegging og opprusting av veger for jord- og skogbruksformål.
i)Riving av seteranlegg.
j)Gjerding i utmark og bygging av sankekveer.
k)Opparbeiding og merking av nye turstier og løyper. 
2. Plantelivet
2.1. Nye plantearter må ikke innføres.
2.2. Hogst er tillatt i tråd med vernskogbestemmelsene i skogbruksloven.
2.3. Felling av særmerkte og dekorative trær, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde tre som er med på å prege landskapet er forbudt.
2.4. Beiting er tillatt. 
3. Dyrelivet
3.1. Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med bestemmelser i viltloven og lakse- og innlandfiskeloven.
3.2. Nye dyrearter må ikke innføres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utsetting av fisk fra lokale stammer der dette er gjort tidligere. 
4. Ferdsel

All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap eller naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres. 

5. Motorisert ferdsel
5.1. Motorisert ferdsel med motorkjøretøy til lands og til vanns er forbudt, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken er forbudt.
5.2. Bestemmelsen i 5.1 er ikke til hinder for:
a)Motorisert ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltning som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for nevnte formål må ha særskilt tillatelse.
b)Motorferdsel i forbindelse med vedlikehold og tilsyn av vegene.
c)Motorferdsel på følgende bilveier i perioden 1. juni til 1. desember:
-Peer Gynt seterveg
-Eldåsetervegen.
d)Motorferdsel på bilveien fra Tjønnbakken til bommen ved Måsåhusene.
e)Motorferdsel på bilveien fra bommen ved Måsåhusene til Spranghaugen i perioden 15. juni til 1. november.
f)Motorferdsel i forbindelse med skogsdrift.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksdrift på og i nærheten av innmark.
h)Motorisert transport av felt elg og hjort under skoggrensen.
5.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Motorisert transport i forbindelse med jord- og beitebruk utover punkt 5.2 bokstav g.
b)Luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til buer, hytter, setre, anlegg mv.
c)Motorferdsel som er nødvendig for drift av eksisterende turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilvei.
d)Motorferdsel på vinterføre i forbindelse med opparbeiding, merking og preparering av skiløyper og skibakker.
e)Motorferdsel på vinterføre i forbindelse med transport til Rondvassbu og Eldåbu.
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.