Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 6, vern av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-2003-10-24-1271
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.10.2003
KorttittelForskrift om Vesle Hjerkinn landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6 og § 14, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 87/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på 12,9 km² . Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet oktober 2003.

Kartet og verneforskriften blir oppbevart i Dovre kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med Vesle Hjerkinn landskapsvernområde er å:

-ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap,
-ta vare på en del av et stort sammenhengende fjellområde, med en del av den siste gjenværende bestand av Nord-Europas ville fjellrein og et rikt dyre- og planteliv,
-ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.

Allmennheten skal fortsatt ha anledning til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3.Vernebestemmelser
1. Landskapet
1.1. Området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel:

Oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, vegbygging, vassdragsregulering, oppdemninger, oppdyrking av nye arealer, inngjerding av utmarksarealer, treslagsskifte, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, bergverksdrift og annen form for grave-, sprengnings- eller borearbeider, sprøyting med kjemiske midler mot lauvtreoppslag, plassering av campingvogner og bobiler, riving av seteranlegg, oppdyrking, beitekultivering, forurensing og forsøpling. Opplistingen er ikke uttømmende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Bestemmelsene i 1.1 er ikke til hinder for:
a)Vedlikehold av eksisterende anlegg, gjerder o.l. Alt vedlikeholdsarbeid på bygninger skal ta utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk med hensyn til utforming og materialbruk.

Arbeidet skal ikke medføre endringer av størrelsen eller eksteriøret på bygningen. Eksisterende anlegg kan vedlikeholdes slik at dagens standard opprettholdes.

b)Drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning. Bruk av motorisert transport skal skje etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 bokstav e.
c)Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til vedkommende forvaltningsmyndighet.
d)Oppgradering/fornyelse av kraftledning for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i strid med verneformålet.
e)Vedlikehold av merka stier, løyper, bruer og skilt som i henhold til forvaltningsplanen skal opprettholdes.
1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Oppføring av nødvendige nye bygninger til jordbruks- og seterformål.
b)Ombygginger og tilbygg til eksisterende bygninger.
c)Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
d)Oppdyrking/beitekultivering av nye arealer.
e)Omlegging og opprusting av veier for landbruksformål.
f)Gjerding i utmark og bygging av sankekveer.
g)Opparbeiding og merking av nye turstier og løyper.
h)Oppgradering/fornyelse av kraftledning som ikke faller inn under pkt. 1.2.
i)Framføring av nye kraftlinjer, kabler eller telelinjer. 
2. Plantelivet
2.1. Nye plantearter må ikke innføres.
2.2. Hogst er tillatt i tråd med vernskogbestemmelsene i skogbruksloven.
2.3. Felling av særmerkte og dekorative trær, felling av furu med brannlyer eller gadder og døde tre som er med på å prege landskapet er forbudt.
2.4. Beiting er tillatt. 
3. Dyrelivet
3.1. Jakt, fangst og fiske er tillatt i tråd med bestemmelser i viltloven og lakse- og innlandfiskeloven.
3.2. Nye dyrearter må ikke innføres. 
4. Ferdsel
4.1. All ferdsel skal skje hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på landskap eller naturmiljø. Dyrelivet må ikke forstyrres. 
5. Motorisert ferdsel
5.1. Motorferdsel i utmark reguleres etter bestemmelser i lov om motorferdsel i utmark. Ved all ferdsel skal det legges vekt på å unngå terrengskade og forstyrrelse av vilt.
§ 4.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskaplige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. Planen skal godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.

§ 6.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

§ 7.Rådgivende utvalg

Det kan opprettes rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.