Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 7, fredning av Myldingi naturreservat, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland.

DatoFOR-2003-10-24-1272
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.10.2003
KorttittelForskrift om Myldingi naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 

Folldal: 176/1, 176/2, 176/3, 176/8, 176/10, 176/12, 177/2, 177/3. 

Sør-Fron: 1/1.

Naturreservatet dekker et areal på 12,7 km² . Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet oktober 2003.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Folldal og Sør-Fron kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap der kvartærgeologiske formelementer utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veger, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding, hensetting av campingvogner og bobiler og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Motorisert ferdsel er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltning som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Skogskjøtsel og hogst i henhold til skogbrukslovens bestemmelser.
3.Den motoriserte ferdsel som er nødvendig for utøvelse av skogskjøtsel og hogst, for utkjøring av lovlig felt elg og for utkjøring av lav til videreforedling dersom dette ikke medfører varige spor i undergrunnen.
4.Motorisert ferdsel på veien fra Gammelgarden til Bjørnhollia for:
-drift av Bjørnhollia turisthytte
-transport/adkomst til hytter og setre for hytte- og setereiere
-grunneiere.
5.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg samt vedlikehold av skogsveger uten standardhevning.
§ 5.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

§ 6.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.