Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 8, fredning av Mesætermyre naturreservat, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-2003-10-24-1273
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse24.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.10.2003
KorttittelForskrift om Mesætermyre naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. 24. oktober 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet berører gnr./bnr. 86/1 (Grimsdalen statsalmenning).

Naturreservatet dekker et areal på 2,9 km² . Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøverndepartementet oktober 2003.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Dovre kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et stort og meget variert myrkompleks og omkringliggende hei- og skogsamfunn som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har stor landskapsmessig betydning, det har stort artsmangfold, et rikt fugleliv og til dels svært rik og særpreget vegetasjon og flora, herunder flere plantegeografisk interessante arter, og med forekomst av palsmyr.

§ 3.Vernebestemmelser

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av vanlig ferdsel.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra naturreservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.

2.Dyrelivet, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og forstyrrelse. Hunder skal holdes i bånd. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, ulike former for gravevirksomhet og overflatearbeid, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel og lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellfly.
5.Idrettsarrangementer, jaktprøver, guidede turer og annen form for organisert virksomhet er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
7.Telting, leirslagning, hensetting av campingvogn, oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering og merking av stier og løyper er forbudt.
8.I tiden 20. april - 15. juli er all ferdsel i naturreservatet forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltning som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Sanking av bær og matsopp, unntatt i perioden med ferdselsforbud.
3.Forsiktig uttak av trevirke til brenning av bål på stedet.
4.Beiting, herunder bruk av gjeterhund, og ferdsel til fots til enhver tid i forbindelse med nødvendig tilsyn av husdyr på beite. I forbindelse med slikt tilsyn skal det utvises spesiell aktsomhet overfor fuglelivet. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller ødelegge naturmiljøet.
5.Jakt og fiske etter bestemmelser i viltloven og lakse- og innlandsfiskloven, herunder bruk av hund i forbindelse med jakt. Dette gjelder ikke i perioden med ferdselsforbud.
6.Vedlikehold av eksisterende gjerde ved Mesæter og vannledningen til Løken seter.
7.Ferdsel til fots i perioden med ferdselsforbud etter sti som er fastsatt av forvaltningsmyndigheten.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Guidede turer, annen organisert virksomhet og merking av stier og løyper.
2.Maskinell knusing av vegetasjon (kjerringris og vier) i nærheten av Mesæter.
3.Vedlikehold av verdifulle kulturminner.
§ 6.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

§ 7.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

§ 9.Ikraftsetting

Denne forskriften trer i kraft straks.