Forskrift om motorferdsel i vassdrag, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2003-11-19-1370
PublisertII 2003 hefte 5
Ikrafttredelse19.11.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort27.11.2003
KorttittelForskrift om motorferdsel i vassdrag, Agdenes

Fastsatt av Agdenes kommunestyre 19. november 2003 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder all motorferdsel i vassdrag i Agdenes kommune. Med motorferdsel menes i denne forskrift bruk av båt, eller annet flytende fartøy drevet av motor.

§ 2.Motorferdsel på innsjøer større enn 2 kvadratkilometer

På Øyangsvatnet og Storvatnet er det ikke tillatt å bruke motorfartøy med større motorkraft enn 10 hK.

§ 3.Dispensasjon

Formannskapet eller det det gir fullmakt kan, når særlige grunner foreligger, på søknad gi tillatelse til bruk motor større enn 10 hk.

Som særlige grunner regnes;

a)Formål som nevnt i loven og de nasjonale forskriftene.
b)Vannskikjøring o.l. i regi av lag eller organisasjoner.
§ 4.Straffeansvar

Overtredelse av denne kommunale forskrift eller medvirkning hertil straffes iht. § 12 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

§ 5.Opphevelse og ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidsrom oppheves den tidligere kommunale forskriften om motorferdsel i utmark og vassdrag.