Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 2, fredning av Horta fuglefredningsområde, Leka kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1685
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeka kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Horta fuglefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Leka kommune: 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16. Fuglefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 24030 daa, hvorav ca. 1410 daa er landareal. Grensene for fuglefredningsområdet går fram av kart i målestokk 1:25.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Leka kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i et særegent og verdifullt kystlandskap og skjærgårdsområde, der menneskeskapte miljø så vel som naturforhold har påvirket fuglelivet og dets leveområder. Spesiell verdi knytter seg til området som en variert hekkebiotop.

§ 3.Vernebestemmelser

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fuglelivet, herunder deres reir og egg, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Dyr må ikke innføres. Hunder og katter må ikke slippes løs i fredningsområdet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, oppføring av nye bygninger, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av luftledninger og jordkabler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Høsting av skjell er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m.

Bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l. er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l., samt motorsport.

6.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med fredningens formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Vanlig oppankring og fortøyning av båt, samt opplag av båt på tradisjonell plass for rettighetshaver.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Tradisjonell skjæring av tang i perioden fra og med 1. august til og med 14. april.
7.Tradisjonell beiting med sau.
8.Sanking av bær og matsopp.
9.Samling av rak.
10.Vedlikehold av eksisterende bygninger/anlegg og stell av tradisjonelle hager.
11.Rettighetshavers rett til å ta bort dun, samt egg av gråmåse, svartbak og fiskemåse i samsvar med gjeldende lovverk.
12.Jakt og fangst på artene kråke, ravn og grågås i samsvar med gjeldende lovverk, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 10. august.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
2.Mindre ombygging og utvidelse av eksisterende bygning, oppsetting av mindre, utvendig antenneanlegg for radio-/TV-/telekommunikasjon i tilknytning til eksisterende bygning, samt gjenreisning av bygninger og anlegg der forfallet tilsier at tradisjonell restaurering ikke er mulig.
3.Tiltak for å kartlegge, ivareta og presentere naturverdier og kulturminner.
4.Oppsetting av skilt og merking/tilrettelegging av nye stier.
5.Avgrenset næringsvirksomhet i tilknytning til tradisjonelt fiske på Burøya og Vågøya.
6.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
7.Sjøbasert oppdrettsvirksomhet ved Dreplan.
8.Tidsavgrenset oppdrettsvirksomhet i akuttsituasjoner (f.eks. sykdom, algeoppblomstring o.l.).
9.Jakt, fangst og felling av fugl.
10.Tradisjonelt beite ut over § 4, samt bruk av gjeterhund.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.