Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 3, fredning av Sklinna naturreservat, Leka kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1686
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeka kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Sklinna naturreservat

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Leka kommune: 19/1, 19/2. Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 5890 daa, hvorav ca. 1060 daa er landareal. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. Nøyaktige grenser for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunkter skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Leka kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et egenartet øy- og skjærgårdsområde ytterst på Namdalskysten, der botaniske, zoologiske og geologiske elementer, så vel på land som i sjø, bidrar til å gi området dets særpreg. Området har stor naturfaglig verdi. Spesiell verdi knytter seg til området som hekkebiotop for en rekke sjøfuglarter, inklusiv alkefuglene.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Dyr må ikke innføres. Hunder og katter skal ikke slippes løs i reservatet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og permanente og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.I Lundeura på Heimøya er det forbud mot ferdsel fra og med 15. april til og med 31. august (se vernekart).
5.Utenom Lundeura på Heimøya er det forbud mot ferdsel på land fra og med 15. april til og med 31. juli (se vernekart).
6.I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot ferdsel på sjøen i områder i nordvestlig retning fra Hårholmen og Storværet (se vernekart).
7.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l. er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l., samt motorsport.
8.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med fredningens formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.
3.Ferdsel på Heimøya i et område mellom fiskerikaia (allmenningskaia) og fyret.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-3 er ikke til hinder for:

4.Midlertidig oppankring/fortøyning.
5.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
7.Tradisjonell skjæring av tang i perioden fra og med 31. august til og med 14. april.
8.Sanking av bær og matsopp.
9.Samling av rak.
10.Opplag av båt på tradisjonell plass for grunneier.

Bestemmelsene i § 3 nr. 5 er ikke til hinder for:

11.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.
12.Ferdselen til Kystverkets funksjonærer som er stasjonert på Sklinna fyr.
13.Grunneiers ferdsel.

Bestemmelsene i § 3 nr. 6 er ikke til hinder for:

14.Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
15.Grunneiers ferdsel til egen eiendom.
16.Ferdsel langs merket lei.
17.Ferdselen til Kystverkets funksjonærer som er stasjonert på Sklinna fyr.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
2.Avgrenset næringsvirksomhet i tilknytning til tradisjonelt fiske i havneområdet på Heimøya.
3.Tiltak for å kartlegge, ivareta og presentere naturverdier og kulturminner på Heimøya.
4.Oppsetting av skilt og merking/tilrettelegging av nye stier.
5.Jakt, fangst og felling av vilt og sjøpattedyr.
6.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.