Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 4, vern av Sklinnaflesin biotopvernområde, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1687
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§7
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Sklinnaflesin biotopvernområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 7 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Avgrensing

Det vernede området er umatrikulert statsgrunn. Biotopvernområdet dekker et totalareal på ca. 1315 daa, hvorav ca. 45 daa er landareal. Grensene for verneområdet går fram av kart i målestokk 1:20.000 datert Miljøverndepartementet august 2003. De nøyaktige grensene for biotopvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Vikna kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2.Formålet

Formålet med vernet er å sikre et viktig hekkeområde for sjøfugl.

§ 3.Vernebestemmelser

For biotopvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) som er viktig for fuglenes livsmiljø, er vernet mot enhver skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fuglelivet, herunder reirplasser, er vernet mot skade og ødeleggelse. Dyr må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og permanente og midlertidige innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, hensetting av campingvogner, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Høsting av skjell er forbudt.
5.I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er all ferdsel på land forbudt.
6.I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er all ferdsel på sjø forbudt.
7.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Bruk av vannskuter, vannski, paraglider o.l. er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l., samt motorsport.
8.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med vernets formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Midlertidig oppankring/fortøyning.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Skjellsanking, men ikke skjellskraping, i samsvar med gjeldende lovverk.
6.Tradisjonell skjæring av tang i perioden fra og med 1. august til og med 14. april.
7.Samling av rak.

Bestemmelsene i § 3 nr. 5 er ikke til hinder for:

8.Ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.

Bestemmelsene i § 3 nr. 6 er ikke til hinder for:

9.Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
10.Ferdsel langs merket lei.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
2.Jakt, fangst og felling av fugl.
3.Utsetting og gjenfangst av stedegne, marine arter.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.