Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 15, fredning av Vellamelen fuglefredningsområde, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-19-1698
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse19.12.2003
Sist endretFOR-2014-02-17-185
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort30.12.2003
KorttittelForskrift om Vellamelen fuglefredningsområde

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 14 annet ledd og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 17 feb 2014 nr. 185.

§ 1.Avgrensing

Det fredede området berører følgende gnr./bnr. i Steinkjer kommune: 386/1, 386/2, 386/3, 386/5, 386/31, 386/48, 386/117, 387/6, 387/33, 387/57, 387/103, 387/115, 430/1, 435/5, 435/17, 435/31, 435/58 og 435/61. Fuglefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 840 daa hvorav ca. 40 daa er landareal. Grensene for fuglefredningsområdet går ram av kart i målestokk 1:7500 datert Miljødirektoratet februar 2014. De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 17 feb 2014 nr. 185.
§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i et viktig fjære- og gruntvannsområde, med det naturlig tilknytta plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø. Området er et viktig leveområde for marint tilknyttede fuglearter i en region med stor menneskelig aktivitet. Spesiell verdi knytter seg til området som rasteområde for vadere under vår- og høsttrekket, og som myte- og næringsområder for andefugler.

§ 3.Vernebestemmelser

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon på land og i vann (herunder tang og tare) som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Dyr må ikke innføres. Hunder må ikke slippes løs i fredningsområdet.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de natur- og/eller kulturgitte produksjonsforholdene eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, oppføring av nye bygninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., etablering av oppdrettsanlegg, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av luftledninger og jordkabler. Forsøpling er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Høsting av skjell er forbudt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt på land og sjø, herunder start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m. Forbudet gjelder også bruk av motor på modellfly, modellbåt o.l..
6.All ferdsel skal skje hensynsfullt og forsiktig i samsvar med fredningens formål, slik at områdets natur- og kulturverdier bevares.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær, operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten.
2.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette.

Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4 er ikke til hinder for:

3.Midlertidig oppankring/fortøyning.
4.Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
5.Skjellsanking til eget bruk.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Samling av rak.
8.Tradisjonelt beite.
9.Nødvendig vedlikehold av eksisterende gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett, dog ikke i perioden fra og med 15. april til og med 15. juni, samt perioden fra og med 15. august til og med 15. oktober.
10.Opplag av båt på tradisjonelle plasser.

Bestemmelsene i § 3 nr. 5 er ikke til hinder for:

11.Ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske.
12.Ferdsel langs merket lei.
13.Utsetting av båt på tradisjonelle plasser, og bruk av båtens motor ved trafikk til og fra opplagsplassen.
14.Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tillatt vedlikehold/fremføring/etablering av gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett.
§ 5.Eventuelle unntak etter søknad

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye anlegg, flytting av anlegg, og tilbygg til eksisterende anlegg for Kystverket.
2.Vedlikehold av eksisterende gjerder, dreneringer, kabler og ledningsnett, ut over § 4.
3.Fremføring/etablering av gjerder i tilknytning til husdyrhold, dreneringer, jordkabler og ledningsnett for vann og kloakk.
4.Jakt, fangst og felling av arter som kan redusere verneverdiene.
5.Bruk av gjeterhund.
6.Tynningshogst av kantskog.
§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i andre særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselen.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 17 feb 2014 nr. 185.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.